Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » OBWIESZCZENIE WOJEWODY ...

Aktualności

RSS

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

Herb w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2017 r.
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), podaje się do
publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 14 Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa lubelskiego.
Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień
20 grudnia 2017 r.
ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 14
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa lubelskiego
Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234) zarządza się, co
następuje:
§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju
i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych
w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.
§ 2.1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia 24 grudnia 2017 r. do dnia
31 stycznia 2018 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2017 r. i 1 stycznia 2018 r.
2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2017 r. i 1 stycznia 2018 r.
może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia
ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku
życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.
§ 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych
organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz
do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych
przepisów.
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione
podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard
sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem
20.51.14 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
(PKWiU) – (Dz.U. poz. 1676).
§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej
na zasadzie i trybie określonym w prawie o wykroczeniach – na podstawie ustawy z dnia
24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1713, 1265 i 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 708, 962, 966 i 1477) oraz ustawy z dnia
20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094, 774, 1485 i 1707,
Dz. U. z 2017 r. poz. 966 i 1941).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie od dnia 24 grudnia 2017 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu.
Wojewoda Lubelski
/ - / Przemysław Czarnek

Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron