Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » Postanowienie o ...

Aktualności

RSS

Postanowienie o wszczęciu scalenia - gm. Cyców

Herb Powiatu Właściciele i posiadacze samoistni gruntów położonych we wsiach Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn oraz Zosin gm. Cyców,

GKN. 6622.1.2018 Łęczna, dn. 23.04.2018 r.


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2, art. 7, ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2014r. poz. 700 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm ), na wniosek właścicieli gruntów położonych we wsi Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn, Zosin gm. Cyców, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia

postanawiam

1. Wszcząć postępowanie scaleniowe gruntów na obszarze o powierzchni ogólnej 2 283, 2941 ha, składającym się z gruntów wsi Adamów o powierzchni 340,1667 ha, Barki o powierzchni 525,4519 ha, Biesiadki o powierzchni 134,7958 ha, Nowy Stręczyn o powierzchni 971,2511 ha, Stary Stręczyn o powierzchni 234,4986 ha i Zosin o powierzchni 77,1300 ha ;
2. Określić, że granicę obszaru scalenia stanowi zewnętrzna granica obrębów ewidencyjnych wchodzących w skład obszaru scalenia, tj.: 1-Adamów, 2-Barki, 4- Biesiadki, 15 – Nowy Stręczyn, 19- Stary Stręczyn, 29 -Zosin;
3. Załączyć do niniejszego postanowienia wykaz uczestników scalenia gruntów, stanowiący integralną jego część (załącznik od nr 1 do nr 6 );
4. Ustalić przewidywany termin zakończenia postępowania scaleniowego na IV kwartał 2022 r.


UZASADNIENIE


Właściciele i posiadacze samoistni gruntów położonych we wsiach Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn oraz Zosin gm. Cyców, zwrócili się dnia 26.02.2016 r. z wnioskiem do Starosty Łęczyńskiego o przeprowadzenie scalenia gruntów w ww. wsiach. Wniosek umotywowali tym, że w obecnym stanie układu działek oraz układu komunikacyjnego są ograniczeni w prowadzeniu racjonalnej i rozwojowej gospodarki rolnej. Duża ilość działek stanowi utrudnienia i powoduje dodatkowe koszty w prowadzeniu działalności rolniczej. Bardzo ważnym efektem scalenia gruntów będzie obniżenie kosztów ponoszonych przez rolników przy uprawie roli oraz poprawienie efektywności gospodarowania. W związku z częstą sytuacją , że właściciele posiadają swoje grunty w różnych miejscowościach, przeprowadzenie scalenia umożliwi likwidację szachownicy między wioskowej. Bezpośrednie sąsiedztwo wsi stwarza możliwość kompleksowego wykonania scalenia gruntów w ramach jednego przedsięwzięcia. Do wniosków dołączone zostały listy z podpisami właścicieli i posiadaczy samoistnych gruntów ubiegających się o przeprowadzenie scalenia gruntów, zgodnie z którymi o przeprowadzenie scalenia:
- wsi Adamów wnioskowali właściciele i posiadacze samoistni gruntów o łącznej powierzchni 326,94 ha, co stanowi 96,1 % powierzchni całego obrębu,
- wsi Barki wnioskowali właściciele i posiadacze samoistni gruntów o łącznej powierzchni 405,57 ha, co stanowi 77,2 % powierzchni całego obrębu,
-wsi Biesiadki wnioskowali właściciele i posiadacze samoistni gruntów o łącznej powierzchni 119,10 ha co stanowi 88,4 % powierzchni całego obrębu,
- wsi Nowy Stręczyn wnioskowali właściciele i posiadacze samoistni gruntów o łącznej powierzchni 668,00 ha, co stanowi 68,9 % powierzchni całego obrębu,
-wsi Stary Stręczyn wnioskowali właściciele i posiadacze samoistni gruntów o łącznej powierzchni 219,64 ha, co stanowi 93,6 % powierzchni całego obrębu,
- wsi Zosin wnioskowali właściciele i posiadacze samoistni gruntów o łącznej powierzchni 43,9 ha, co stanowi 56,9 % powierzchni całego obiektu, co łącznie w przeliczeniu na powierzchnię całego obszaru scalenia wynosi 78,09 %.
Obszar scalenia zawiera się w zewnętrznych granicach ewidencyjnych obrębów : 1-Adamów, 2-Barki, 4-Biesiadki, 15-Nowy Stręczyn, 19-Stary Stręczyn oraz 29-Zosin, jednostka ewidencyjna Cyców. Powierzchnia przyjętego obszaru scalenia stanowi sumę powierzchni ewidencyjnych tych obrębów, wykazana w operacie ewidencji gruntów i budynków Gminy Cyców na dzień 20 kwietnia 2018 r. i wynosi 2 283,2941 ha. Scalenie gruntów wsi Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn i Zosin, położonych w gminie Cyców przeprowadzone zostanie jako jedno postępowanie geodezyjno-administracyjne ze względu na umożliwienie uczestnikom scalenia skomasowanie ich gruntów rozproszonych w kilku wymienionych wyżej wsiach oraz stworzenie funkcjonalnej sieci dróg łączącej wszystkie te obręby.
Wykaz uczestników scalenia sporządzony został zgodnie z danymi podmiotowymi ujawnionymi w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębów 1-Adamów, 2-Barki, 4- Biesiadki, 15 – Nowy Stręczyn, 19- Stary Stręczyn, 29 -Zosin jednostka ewidencyjna Cyców w dniu 20 kwietnia 2018 r.
Grunty wchodzące w skład obszaru scalenia wpisane są w 833 jednostkach rejestrowych, na które składa się 2045 działek ewidencyjnych. Średnia powierzchnia gruntów przypadających na jednostkę rejestrową to 7,7410 ha, średnia powierzchnia działki to 1,1165 ha, powierzchnia nieruchomości gminnych stanowiących drogi transportu do gospodarstw rolnych 34,6258 ha, co stanowi 1,5 % powierzchni całego obszaru scalenia. Celem scalenia gruntów, zgodnie z ustawą o scalaniu i wymianie gruntów jest tworzenie warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych , lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Przytoczone wyżej dane obrazują celowość przeprowadzenia postępowania scaleniowego na gruntach wsi : Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn, Zosin , gmina Cyców. Miejscowości te zostały ujęte w „Programie prac scaleniowych dla Województw Lubelskiego na lata 2014-2020, zatwierdzonym 18 kwietnia 2018 r. przez Marszałka Województwa Lubelskiego.
Prace scaleniowe koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostki organizacyjnej – Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.( art. 3 ust. 4 ustawy).
W interesie uczestników postępowania scaleniowego jest, aby dokonywanie jakichkolwiek trwałych inwestycji na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym odbywało się za wiedzą Starosty Łęczyńskiego oraz wykonawcy prac scaleniowych -Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.
Z chwilą wszczęcia postępowania scaleniowego obejmującego lasy i grunty leśne wstrzymuje się wydawanie zezwoleń na wyrąb drzew do czasu zakończenia postępowania
a nie zrealizowane zezwolenia tracą moc. Nie dotyczy to cięć sanitarnych- art. 15 ustawy.
Postanowienie to zostanie odczytane na zebraniu uczestników scalenia i wywieszone na okres czternastu dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Cycowie oraz we wsiach Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn i Zosin gmina Cyców, a nadto umieszczone na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl.
Niniejsze postanowienie po uprawomocnieniu się podlega ujawnieniu w księgach wieczystych i ma ten skutek, że wszystkie późniejsze zmiany stanu własności jak i obciążeń pozostają bez wpływu na przebieg postępowania scaleniowego, chyba że zostaną dokonane
za zgodą Starosty( at. 21, ust. 1i2 ustawy).

W związku z powyższym, postanawiam jak na wstępie.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Lubelskiego , za pośrednictwem Starosty Łęczyńskiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (postanowienie uważa się za doręczone uczestnikom scalenia z chwilą upływu terminu wywieszenia go na okres czternastu dni) -zgodnie z art. 7 ust. 4 i 6 ustawy.


Otrzymują:
Uczestnicy scalenia na zebraniu wiejskim w dniu 23. 04.2018 r. poprzez odczytanie
stosownie do przepisów art. 7 ust.4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie
gruntów.

Do wiadomości:
1. KOWR , Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin.
2. Powiat Łęczyński- Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej.
3. Starosta Łęczyński -2 egz.
4. Gmina Cyców.
5. Gmina Cyców – celem wywieszenia.
6. Sołtys Wsi Adamów-celem wywieszenia.
7. Sołtys Wsi Barki- celem wywieszenia.
8. Sołtys Wsi Biesiadki - celem wywieszenia.
9. Sołtys Wsi Nowy Stręczyn- celem wywieszenia.
10. Sołtys Wsi Stary Stręczyn- celem wywieszenia.
11. Sołtys Wsi Zosin- celem wywieszenia.
12. PGL Lasy Państwowe.
13. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego .
14. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie.
15. A/a

Załączniki :
1. Lista uczestników scalenia wsi Adamów.
2. Lista uczestników scalenia wsi Barki.
3. Lista uczestników scalenia wsi Biesiadki.
4. Lista uczestników scalenia wsi Nowy Stręczyn.
5. Lista uczestników scalenia wsi Stary Stręczyn.
6. Lista uczestników scalenia wsi Zosin.


Wykaz uczestników scalenia gruntów wsi Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn, Zosin gm. Cyców stanowiący Załącznik nr 1 -6 do Postanowienia Starosty Łęczyńskiego nr GKN. 6622.1.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania scaleniowego wsi Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn, Zosin gm. Cyców do wglądu w Starostwie Powiatowym w Łęcznej w pok. Nr 5, parter.
Pliki

Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:
Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron