Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » XLII Sesja Rady Powiatu w ...

Aktualności

RSS

XLII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

herb Serdecznie zapraszam na XLII Sesję Rady Powiatu w Łęcznej, która odbędzie się w dniu 14 maja 2018 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią w Łęcznej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL-ej i XLI –ej Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej oraz efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2017 realizowanej na rzecz dziecka i rodziny wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Łęczyńskim.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwały:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 -2021,
c) w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Ludwinie,
d) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów i psychologów szkolnych, logopedów, nauczycieli w ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym, szkolnych doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński,
e) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński dodatków do wynagrodzeń,
f) w sprawie uchwalenia „ Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020”,
g) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego pt. ”Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim (IV)” Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
h) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej do konkursu zamkniętego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/18,
i) w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania projektu zmian w Statucie Powiatu Łęczyńskiego,
j) w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.
9. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Baczyński vel Mróz

Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa