Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » Pomoc dla ...

Aktualności

RSS

Pomoc dla niepełnosprawnych dzieci i dla rodzin zastępczych i rodzin przeżywających trudności wychowawcze

Otrzymaliśmy dofinansowanie realizacji kolejnego projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Projekt realizowany będzie wspólnie z dwiema jednostkami: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej i Ośrodkiem Rewalidacyjno – Wychowawczym w Łęcznej

Celem projektu jest wsparcie rozwoju zintegrowanych usług uzupełniających i wpierających rolę rodziny oraz wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez działalność Ośrodka Wsparcia Rodzin, w którym będzie realizowana praca z rodzinami zastępczymi i ich podopiecznymi, dziećmi z niepełnosprawnościami i ich rodzinami oraz rodzinami przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Łącznie z usług skorzysta 165 osób do końca 2019 r. Okres realizacji: 01.04.2018 – 31.12.2019 r.

W ramach realizacji projektu koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wezmą udział w szkoleniach z zakresu: hortiterapii (leczenie ogrodem), kursów specjalistycznych we wspieraniu rodzin w procesie wychowawczym(wraz z zakupem specjalistycznych podręczników i testów), szkolenia uprawniające do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych.
W ramach projektu zostaną także zakupione urządzenia i wyposażenia dla obydwu jednostek: PCPR w Łęcznej zostanie wyposażona sala terapeutyczna służącą także spotkaniom z rodzicami. Natomiast dla ORW zostaną zakupione sprzęty i urządzenia, pomoce dydaktyczno -rehabilitacyjne do prowadzenia terapii sensorycznej.
Zakupiony zostanie także zestaw urządzeń wraz z e słuchawkami do prowadzenie dźwiękowej stymulacji sensorycznej, które będą wykorzystywane przez przeszkolony personel ORW do świadczenia te tej nowoczesnej formy terapii, skierowanej m.in. do dzieci z autyzmem.
Uczestnicy projektu, będą mogli skorzystać już od jesieni z następujących form wsparcia:
- hortiterapii,
- terapii sensorycznej,
- dźwiękowej stymulacji sensorycznej,
- wsparcia specjalistycznego (porady świadczyć będą psychiatra, psychoterapeuta, seksuolog, dietetyk osób z niepełnosprawnościami).
Dodatkowo dla rodzin zastępczych zorganizowany będzie trening interpersonalny, w którym podczas wspólnego wyjazdu dla ok. 20 rodzin (łącznie 80 osób dorosłych i dzieci, nad którymi sprawują oni opiekę) skorzystają oni z treningu interpersonalnego wpierającego radzenie sobie w budowania właściwych relacji w rodzinie i z otoczeniem).

Adresatami działań są rodzice dzieci z niepełnosprawnościami(22 os.) i same dzieci (22 os.), będące podopiecznymi ORW w Łęcznej, rodzice i opiekunowie sprawujący pieczę zastępczą (51 os.) wraz z ich dziećmi (70 os.), którzy są pod kuratelą PCPR w Łęcznej. Ponadto wszystkie osoby z obszaru powiatu, które spełniają warunki przynależności do grupy osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność, niskie dochody, osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.


Wartość projektu 687 992, 50 zł,
Z tego dofinansowanie 623 142, 50 zł
W tym z EFS 584 793, 62 zł,

Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:
Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe