Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » Informacja

Aktualności

RSS

Informacja

ROZPORZĄDZENIE NR 20 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w powiatach świdnickim, chełmskim, krasnostawskim i łęczyńskim

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3 lit. b, 4, 7, 8b, 8c, 8g i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 z późn.
zm.), w związku z § 18 ust. 2 - 4 rozporządzenia MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania
afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r. poz. 754), po stwierdzeniu w dniu 26 czerwca 2018 r. przypadku
choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń u dzika
w powiecie świdnickim w okolicach miejscowości Dorohucza, gmina Trawniki, na obszarze wymienionym
w części I załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie
środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych
państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014,
str. 63, z późn. zm.), dla którego to przypadku obszar skażony chorobą przekracza granice jednego powiatu,
zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń o promieniu 10 km wokół przypadku ASF
w okolicach miejscowości Dorohucza, obejmujący:
1) w powiecie świdnickim gminę Trawniki;
2) w powiecie chełmskim miejscowości: Kanie, Kanie-Stacja, Leszczanka, Liszno, Liszno-Kolonia, Wólka
Kańska w gminie Rejowiec Fabryczny, Anusin, Borowo, Chojeniec, Chojeniec Kolonia, Chojno Nowe,
Chojno Nowe Pierwsze, Chojno Nowe Drugie, Majdan Zahorodyński, Romanówka, Siedliszcze, Stasin
Dolny, Wola Korybutowska Pierwsza, Wola Korybutowska Druga, Wola Korybutowska Kolonia w gminie
Siedliszcze;
3) w powiecie łęczyńskim miejscowości: Białka, Białka-Kolonia, Cyganka, Dąbrowa, Jaszczów, Jaszczów-
Kolonia, Klarów, Maryniów, Milejów, Łysołaje, Łysołaje-Kolonia, Ostrówek Kolonia, Popławy,
Starościce, Wólka Bielecka Zgniła Struga w gminie Milejów;
4) w powiecie krasnostawskim miejscowości: Boniewo, Fajsławice, Wola Idzikowska w gminie Fajsławice.
§ 2. Na obszarze skażonym, o którym mowa w § 1, zakazuje się:
1) przywożenia do gospodarstwa i wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody właściwego Powiatowego
Lekarza Weterynarii;
2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar w celu handlu;
DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 4 lipca 2018 r.
Poz. 3156
4) uboju świń na własny użytek bez poinformowania właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym
fakcie w celu przeprowadzenia badania przedubojowego;
5) wywożenia z gospodarstwa padłych świń do zakładów utylizacyjnych bez uprzedniego poinformowania
właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym fakcie w celu pobrania prób do badań
laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń;
6) prowadzenia targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń;
7) dokarmiania dzików.
§ 3. Na obszarze skażonym, o którym mowa w § 1, nakazuje się:
1) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie,
i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wjazdami do gospodarstwa i wyjazdami z tego gospodarstwa,
a także przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami
z tych budynków oraz stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka
dezynfekcyjnego;
2) oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu po każdym
przemieszczeniu:
a) świń i dzików,
b) tusz świń i dzików,
c) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń i dzików,
d) pasz,
e) nawozów naturalnych,
f) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez zarządców
i dzierżawców obwodów łowieckich o padłych dzikach;
4) prowadzenie poszukiwania padłych dzików przez pracowników Służb Leśnych;
5) niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych odstrzelonych dzików wraz z patrochami i narogami do
nadzorowanego przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii zakładu, położonego na obszarze,
o którym mowa w § 1, gdzie tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający
bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików z surowcami i innymi
przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń;
6) wykorzystanie na potrzeby własne myśliwych lub zniszczenie w sposób przewidziany w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy
sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez
ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych
pochodzenia zwierzęcego), Dz. Urz. UE L 300 z 14.XI.2009 r. z późn. zm., tusz oraz skór i narogów
odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do nadzorowanego przez właściwego Powiatowego
Lekarza Weterynarii zakładu, po wykluczeniu u tych dzików afrykańskiego pomoru świń w wyniku badań
laboratoryjnych. Dziki te, bez patrochów, są kwalifikowane jako materiał kategorii 3 oraz podlegają
usunięciu zgodnie z art. 14 rozporządzenia nr 1069/2009. Patrochy tych dzików kwalifikowane są jako
materiał kategorii 2 oraz podlegają usunięciu i przetworzeniu zgodnie z art. 13 rozporządzenia 1069/2009;
7) zniszczenie, pod urzędowym nadzorem, zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których w wyniku badań
laboratoryjnych stwierdzono afrykański pomór świń, kwalifikowanych jako materiał kategorii 1,
podlegający usunięciu zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 1069/2009.
§ 4. Na obszarze skażonym, o którym mowa w § 1, właściwy Powiatowy Lekarz Weterynarii
przeprowadza badania, zgodnie z instrukcją diagnostyczną, w celu stwierdzenia albo wykluczenia
afrykańskiego pomoru świń:
1) świń chorych lub padłych;
Dziennik Urzedowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 3156
2) świń zgłoszonych do uboju na własny użytek – w przypadku podejrzenia afrykańskiego pomoru świń;
3) wszystkich dzików odstrzelonych lub padłych.
§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Chełmie,
Krasnymstawie, Łęcznej i Świdniku, Wójtom Gmin: Fajsławice, Milejów, Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze,
Trawniki, Nadleśniczemu Nadleśnictwa: Chełm, Krasnystaw, Świdnik, zarządcom i dzierżawcom obwodów
łowieckich na obszarze skażonym.
§ 6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego
przekazu i rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin: Fajsławice, Milejów, Puchaczów,
Rejowiec Fabryczny, Trawniki oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze skażonym.
§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.
Wojewoda Lubelski
Przemysław Czarnek

Pliki

Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:
Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych