Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » Udana pierwsza połowa ...

Aktualności

RSS

Udana pierwsza połowa roku - kolejne fundusze zewnętrze dla Powiatu Łęczyńskiego

Pierwsza połowa roku była bardzo udana dla naszego Powiatu. Dzięki wsparciu ze środków zewnętrznych przygotowujemy się do realizacji kolejnych działań, ważnych z punktu widzenia naszych mieszkańców: scalenia gruntów w gminie Cyców, utworzenia Ośrodka Wsparcia Rodzin, modernizacji drogi Nowa Wólka-Stary Radzic, podniesienia jakości kształcenia zawodowego w "Bolivarze", budowy ogólnodostępnych siłowni plenerowych i stref relaksu.

Kolejne scalenia gruntów w gminie Cyców

Marszałek Województwa Lubelskiego zatwierdził aktualizację Programu Prac Scaleniowych dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Na liście podstawowej programu umieszczony został kolejny - trzeci już - obiekt przeznaczony do scalenia w powiecie łęczyńskim. Tym razem geodeci znowu zawitają do gminy Cyców.

W latach 2011-2015 w naszym powiecie przeprowadzono scalanie gruntów w gminie Cyców we wsiach Szczupak i Ostrówek Podyski, od roku 2016 prace prowadzone są na terenie gminy Ludwin w miejscowościach Grądy, Kocia Góra, Zezulin Niższy, Zezulin Pierwszy, Zezulin Drugi. 23 kwietnia 2018 r. na podstawie postanowienia Starosty Łęczyńskiego zostało wszczęte postępowanie scaleniowe gruntów o łącznej pow. 2 283 ha, położonych we wsiach: Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn oraz Zosin w gminie Cyców. Scalenie prowadzone będzie jako jedno postępowanie geodezyjno-administracyjne ze względu na umożliwienie uczestnikom scalenia skomasowanie ich gruntów rozproszonych w kilku w/w wsiach oraz stworzenie funkcjonalnej sieci dróg łączącej wszystkie te obręby.

Pierwszy etap prac obejmować będzie część geodezyjną, której wykonawcą będą geodeci Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie, a przewidywalny termin zakończenia określony został na rok 2021. W tym samym roku rozpocznie się drugi etap, w ramach którego przeprowadzone zostanie zagospodarowanie poscaleniowe. Będzie obejmował prace związane z poprawą parametrów melioracji szczegółowych oraz budowę i przebudowę dróg gminnych w ww. wsiach. Termin zakończenia etapu planowany jest na rok 2022.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku do Marszałka Województwa Lubelskiego o sfinansowanie operacji ze środków zewnętrznych, w tym unijnych w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uczestnicy scalenia nie poniosą żadnych kosztów.

Powstaje Ośrodek Wsparcia Rodzin

Od kwietnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej wraz z Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej rozpoczęły realizację nowego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn.”Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”.
W ramach projektu na wsparcie w ramach Ośrodka mogą liczyć: rodziny zastępcze (dorośli i dzieci), kandydaci na rodziców zastępczych, osoby z niepełnosprawnościami (dorośli i dzieci), osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, np. osoby będące pod pieczą Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach (dzieci, młodzież), rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze (dzieci, rodzice). Rekrutacja do projektu rozpocznie się już w okresie wakacji w 2018 r.

Z uwagi na ograniczoną dostępność na terenie powiatu łęczyńskiego do specjalistycznego wsparcia rodziny, w tym rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnościami, projekt daje możliwość skorzystania z następujących usług: hortiterapii (w PCPR, ORW), terapii sensorycznej dźwiękiem, terapii sensorycznej (w ORW), wsparcia psychoterapeuty (w PCPR), wsparcia dietetyka (w PCPR), wsparcia psychiatry (w PCPR), wsparcia seksuologa (w PCPR).

W ramach projektu także pracownicy będący koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej zwiększą swoje umiejętności w zakresie pracy z rodziną i pomocy jej w sytuacjach kryzysowych, nauczą się prowadzenia hortiterapii oraz zdobędą uprawnienia do prowadzenia warsztatów dla kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych. Zostaną zakupione także niezbędne narzędzia do pracy z rodzinami – testy i materiały do diagnozowania trudności w rodzinie. Dzięki temu nowe formy pomocy będą świadczone w jednostkach także po zakończeniu realizacji projektu, wejdą na stałe w ofertę wsparcia. Podobnie jak terapia sensoryczna dźwiękiem, dzięki zakupionym zestawom urządzeń do prowadzenia tej terapii, będzie ona świadczona przez pracowników Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej.
Ponadto w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym, zostanie w pełni wyposażona w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne Sala Doświadczania Świata, wykorzystywana do rehabilitacji w postaci terapii sensorycznej. Natomiast w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zostaną zakupione meble i wyposażenie do sali terapeutycznej, w której będą w domowej atmosferze odbywały się spotkania terapeutyczne dla rodzin.
W 2019 r. duża część rodzin zastępczych, będących pod opieka PCPR, weźmie udział w wyjazdowym kilkudniowym spotkaniu – treningu interpersonalnego dla rodzin, gdzie będą mogli korzystać ze wsparcia merytorycznego terapeutów.

Okres realizacji projektu to: 01.04.2018 – 31.12.2019. Całkowita wartość - 687 992, 50 zł, w tym wkład UE - 584 793, 62 zł, wkład własny (rzeczowy) - 64 850,00 zł.

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1565 L

W czerwcu została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1565 L”. Droga Nr 1565 L jest jedyną drogą umożliwiającą dojazd do gruntów rolnych w m. Nowa Wólka i Stary Radzic, gmina Spiczyn i Ludwin. Jej obecny stan stanowi duży problem w kwestii swobodnego dotarcia do uprawianych gruntów.
Z powodów finansowych modernizacja drogi Nr 1565 L nie mogła być dotychczas wykonana. Z pomocą dofinansowania ze środków budżetu Województwa Lubelskiego możliwa będzie realizacja zamierzonego przedsięwzięcia, które pozwoli, niezależnie od warunków atmosferycznych o każdej porze roku, na bezproblemowy dojazd do gruntów rolnych.
Prace wykonane w ramach zamierzonego zadania polegać będą na profilowaniu i zagęszczeniu mechanicznym podłoża, wykonaniu nawierzchni z kruszywa oraz powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowej.

Szacunkowa wartość zadania wynosi ok. 400 000,00 zł, w tym 250 000 to dofinansowanie z budżetu Województwa Lubelskiego.

Nowa jakość kształcenia zawodowego w „Bolivarze”

Powiat Łęczyński uzyskał pozytywną ocenę projektu „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”, który realizowany będzie w szkołach kształcących zawodowo wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie. 28 czerwca podpisano umowę o dofinansowanie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

W projekcie zaplanowana następujące działania: nawiązanie współpracy ze szkołami wyższymi i pracodawcami, w ramach której zostaną zorganizowane wizyty studyjne na lubelskich uczelniach, pozwalające na poznanie nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem IT. Zorganizowany także zostanie „Dzień zawodowca” debata z pracodawcami, przedstawicielami wyższych uczelni i uczniów poparta pokazem umiejętności zawodowych nabytych przez uczniów. W ramach projektu 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych weźmie udział w różnorodnych szkoleniach podnoszących kwalifikacje i studiach podyplomowych, m.in. z zakresu informatyki śledczej, rachunkowości zarządczej, zarządzania sprzedażą, Kursach SQL, Administrowania sieciami komputerowymi, księgowością z wykorzystaniem programów księgowych. Później nabyte nowe kwalifikacje i wiedza będą wykorzystywali prowadząc dodatkowe zajęcia dla uczniów, adekwatne do programów szkoleń.

Uczniowie będą także mogli wziąć udział w szkoleniach, dzięki którym uzyskają nowe kwalifikacje i umiejętności w zakresie wykraczającym poza program szkolny, m.in. warsztatach z grafiki komputerowej, AUToCAD, Podoskop, Excel zaawansowany, w kursach na prawo jazdy kat. B, specjalistycznych szkoleniach gastronomicznych, nowoczesnych technikach fryzjerskich, szkoleniach z zabezpieczeń technicznych – łącznie skorzysta z nich 70 uczniów, do końca 06.2020 r.
Uczniowie oprócz szkoleń będą mogli także nabyć doświadczenie zawodowe, dzięki udziałowi w stażach i praktykach zawodowych, ta forma wsparcia przewidziana został zgodnie, ze zgłoszonym zapotrzebowaniem dla 42 uczniów.
Dodatkowym, trwałym efektem dla szkoły będzie zakup wyposażenia dla pracowni szkolnych, na kwotę przekraczającą 300 tys. zł. Będzie to głownie wyposażenie 3 pracowni komputerowych (po 15 stanowisk) oraz sprzęt peryferyjny, typu drukarki laserowe wielofunkcyjne, ekrany interaktywne, urządzenia do nauki pracy biurowej, podzespoły do nauki montażu komputerów, oraz specjalistyczne oprogramowanie do wykorzystywania podczas zajęć dydaktycznych.

Projekt realizowany będzie od 01.06.2018 r. do 31.08.2020 r.
Całkowita wartość projektu: 713 312, 50 zł. Kwota dofinansowania: 641 981, 25 zł (606315,62 zł UE), Wkład własny 71 331, 25 zł.

Siłownie plenerowe na terenach szkolnych Powiatu

Ministerstwo Sportu rozstrzygnęło Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – edycja 2018. Powiat Łęczyński znalazł się na liście podmiotów, których wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie.

Powiat uzyskał dofinansowanie do inwestycji zlokalizowanych w Milejowie Osadzie i w Kijanach. Strefa w Podgłębokiem, będzie ewentualnie realizowana ze środków własnych. Łączna kwota dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu wynosi 64 800 zł, pozostałą kwotę tj. 88 984,00 zł Powiat sfinansuje ze środków własnych.

Do końca października 2018 roku powstaną dwie strefy aktywności. Podstawowa - zlokalizowana przy Zespole Szkół im. S. Bolivara - zajmowała będzie powierzchnię 240 m2. Składała się będzie z siłowni plenerowej na 6 urządzeń, w tym urządzenia podwójne (orbitrek, wioślarz, motylek, koło Tai-Chi, twister i wahadło, rowerek, biegacz) oraz ze strefy relaksu, składającej się z 4 ławek, urządzeń do gier (stolik do gier w szachy/warcaby, gry w kółko i krzyżyk) oraz z nasadzeń dookoła placu i pomiędzy urządzeniami. Ustawiony zostanie także stojak na rowery.
W Kijanach, na terenach Zespołu Szkół Rolniczych na powierzchni 305 m2 powstanie strefa w wariancie rozszerzonym. Zostanie utworzona siłownia plenerowa (jeździec, biegacz, podwójne wyciskanie, wyciąg górny, drabinka i podciąg nóg, orbitrek, podwójna ławka) oraz utworzona będzie strefa relaksu, tj. 4 ławki montowane na stałe do podłoża, urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe (szachy/warcaby), gra w kółko i krzyżyk, nasadzenia na nawierzchni trawiastej. Dodatkowo dla najmłodszych wybudowany zostanie ogrodzony plac zabaw, składający się z zestawu sprawnościowego, wagi i piramidy linowej. Jest to szczególnie pożądana część inwestycji, ze względu na podopiecznych placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach, której siedziba sąsiaduje bezpośrednio z terenem inwestycji.
W Podgłębokiem ze środków własnych powiatu będzie zbudowana siłowania składająca się z 7 urządzeń, w tym podwójnych, tj.: orbitreka, wioślarza, podwójnego motyla, podwójnego górnego wyciągu, twistera z wahadłem, rowerka, biegacza. W pobliże siłowni przeniesiony będzie posiadany przez MOW stojak na rowery.

Planowane siłownie, mimo umiejscowienia ich na terenach placówek szkolnych i wychowawczych będą ogólnodostępne. Korzystać z nich będą mogli wszyscy mieszkańcy miejscowości, w których są zlokalizowane. W pierwszych miesiącach od ich utworzenia przeprowadzona będzie akcja promocyjno - informacyjna o otwarciu Stref Aktywności i zasadach korzystania z nich. Planowana inwestycja jest zgodna z Programem rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym, służyć będzie różnym grupom wiekowym, tworząc przestrzeń do aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.
Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:
Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa