Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » XLVI Sesja Rady Powiatu ...

Aktualności

RSS

XLVI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

herb powiatu Serdecznie zapraszam na XLVI Sesję Rady Powiatu w Łęcznej, która odbędzie się w dniu 26 października 2018 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią w Łęcznej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XLV –ej Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
7. Podjęcie uchwały:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2021,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
c) w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim na lata 2018-2022,
d) w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łęczyńskiego,
e) w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej projektu konkursowego pn. „Niemożliwe a jednak!” w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/18, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
f) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji projektu pn.”Teraz razem – wspólna promocja kultury i historii powiatu łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020 i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu,
g) w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”,
h) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego pt. ”Aktywni 2019” Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
8. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Baczyński vel Mróz

Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków