Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » Placówka Opiekuńczo – ...

Aktualności

RSS

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach

ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego na bazie osobowego marki Renault Kangoo

Kijany dnia 06.11.2018 r.OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na sprzedaż samochodu ciężarowego na bazie osobowego marki Renault Kangoo

1. Sprzedający:
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, Kijany 19B, 21-077 Spiczyn
tel./fax (81) 75 77 133
2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach ogłasza przetarg na sprzedaż nw. środka trwałego:
Samochód ciężarowy na bazie osobowego: Renault Kangoo
Rok prod. 2005
Nr rejestracyjny: LLE 3H51
Przebieg na dzień 06.11.2018r: 324 474 km
Cena wy¬woławcza: 4 000 PLN
3. Przetarg prowadzony jest w formie przetargu pisemnego.
4. Składanie ofert:
Oferty zakupu należy składać w siedzibie sprzedawcy – sekretariat. Termin składa¬nia ofert upływa w dniu 14.11.2018 r. godz. 11.00. Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie oraz wyraźnie oznako¬wać: „Oferta na zakup samochodu służbowego PO-W" oraz „Nie otwierać przed 14.11.2018 r. godz. 11.00". Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa w dniu 14.11.2018 o godzinie 11.00.
5. Sprzedawany środek trwały można oglądać w dni robocze od godziny 7:00 do 15:00 w siedzibie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach 19B - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie.
6. Sprzedający wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę za poszczególny przed¬miot sprzedaży. Oferty poniżej cen wywoławczych nie będą brane pod uwagę. Sprzedający wystawi fakturę za poszczególny przedmiot sprzedaży. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie lub w ter¬minie nie dłuższym niż 7 dni od wystawienia faktury. Nabywca, który w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawo nabycia.
7. Uczestnikom przetargu nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów poniesio¬nych w związku z uczestnictwem w postępowaniu przetargowym.
8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny naby¬cia. Nabywca na własny koszt przetransportuje nabyty przedmiot spod siedziby Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej w Kijanach.
9. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
10. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela:
Pokrzywiec Ewa - tel./(81) 531 53 18 .

Galeria

Pliki

Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe