Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

zmiana SIWZ na Opracowanie Strategii marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na lata 2011-2020 w ramach projektu Markowy powiat. Strategia promocji marki powiatu łęczyńskiego

2010-11-05 16:24:23
Łęczna, dnia 05.11.2010 r.
Znak sprawy: ZP.3431/32/2010


Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie Strategii marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na lata 2011-2020 w ramach projektu Markowy powiat. Strategia promocji marki powiatu łęczyńskiego przekazanym do publikacji Urzędowi Zamówień Publicznych w dniu 28.10.2010 r. opublikowanym w dniu 28.08.2010 r. pod numerem 350004-2010 Zamawiający dokonuje modyfikacji-zmiany treści SIWZ w następujący sposób:


1. Dotychczasową treść SIWZ zmienia się w zakresie: § 18 pkt.5:
w brzmieniu przed zmianą:
„Punkty w zakresie poszczególnych podkryteriów zostaną przyznane w oparciu o dane zawarte w ofercie według następujących zasad:
1). (J1) Wielkość (liczebność) próby reprezentatywnej w etapie I
Oferta będzie oceniana wg zobowiązań Wykonawcy przedstawionych w ofercie, tzn. zobowiązania Wykonawcy do przeprowadzenia badań na próbie o liczebności powyżej wymaganego minimum (wg pkt. 3.1 Załącznika nr 1 do SIWZ).
Oferta spełniająca wymagane minimum uzyska punkty wyjściowe:
1. Za wymaganą wielkość (liczebność) próby –10 pkt
2. Za wymagane kategorie podziału próby – 10 pkt.
3. Za wymagane obszary – 10 pkt.
Następnie Zamawiający przyzna punkty dodatkowe zgodnie z poniższym:
Ad 1. Za każde dodatkowe 20 osób + 5 pkt. ( jednak maksymalnie 20 pkt )
Ad 2. Za każdą dodatkową 1 kategorię podziału próby + 2 pkt. ( jednak maksymalnie 6 pkt.)
Ad 3. Za każdy dodatkowy 1 obszar + 1 pkt. (jednak maksymalnie 4 pkt.)

Oceniana oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających ze wzoru:
J1 = Jb x 100 pkt x 30%
Jw
gdzie:
J1– liczba punktów w podkryterium Wielkość (liczebność) próby reprezentatywnej w etapie I
Jb – suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana ofercie badanej
Jw – najwyższa suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana w podkryterium

Najkorzystniejsza w podkryterium J1 oferta może otrzymać maksymalną ilość punktów - 30 pkt. Pozostałe oceniane oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.

2). (J2) Ilościowe rezultaty konsultacji społecznych w etapie II
Oferta będzie oceniana wg zobowiązań Wykonawcy przedstawionych w ofercie, tzn. zobowiązania do przeprowadzenia konsultacji społecznych gwarantujących wysoką jakość i rzetelność opracowania i uspołecznienia opracowania wykonanego w ramach Etapu II powyżej wymaganego minimum określonego w pkt. 3.2 załącznika Nr 1 do SIWZ.
Oferta spełniająca wymagane minimum uzyska punkty wyjściowe:
1. Za wymaganą liczebność grupy –10 pkt
2. Za wymagane kryteria doboru grupy – 10 pkt.
3. Za wymaganą liczbę spotkań – 10 pkt.
Następnie Zamawiający przyzna punkty dodatkowe zgodnie z poniższym:
Ad 1. Za każde dodatkowe 10 osób + 2 pkt. ( jednak maksymalnie 10 pkt )
Ad 2. Za każde dodatkowe kryterium doboru grupy + 1 pkt. ( jednak maksymalnie 2 pkt.)
Ad 3. Za każde dodatkowe spotkanie + 1 pkt. (jednak maksymalnie 3 pkt.)

Oceniana oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających ze wzoru:
J2 = Jb x 100 pkt x 15%
Jw
gdzie:
J2– liczba punktów w podkryterium ilościowe rezultaty konsultacji społecznych w etapie II
Jb – suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana ofercie badanej
Jw – najwyższa suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana w podkryterium

Najkorzystniejsza w podkryterium J2 oferta może otrzymać maksymalną ilość punktów - 15 pkt. Pozostałe oceniane oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.

3). (J3) Ilościowe rezultaty konsultacji społecznych na poziomie lokalnym w etapie III
Oferta będzie oceniana wg zobowiązań Wykonawcy przedstawionych w ofercie, tzn. zobowiązania do przeprowadzenia konsultacji społecznych gwarantujących wysoką jakość i rzetelność opracowania i uspołecznienia opracowania wykonanego w ramach Etapu III powyżej wymaganego minimum określonego w pkt. 3.3 załącznika Nr 1 do SIWZ.
Oferta spełniająca wymagane minimum uzyska punkty wyjściowe:
1. Za wymaganą liczebność grupy –10 pkt
2. Za wymagane kryteria doboru grupy – 10 pkt.
3. Za wymaganą liczbę spotkań – 10 pkt.
Następnie Zamawiający przyzna punkty dodatkowe zgodnie z poniższym:
Ad 1. Za każde dodatkowe 5 osób + 1 pkt. ( jednak maksymalnie 10 pkt )
Ad 2. Za każde dodatkowe kryterium doboru grupy + 2 pkt. ( jednak maksymalnie 6 pkt.)
Ad 3. Za każde dodatkowe spotkanie + 1 pkt. (jednak maksymalnie 2 pkt.)

Oceniana oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających ze wzoru:
J3 = Jb x 100 pkt x 15%
Jw
gdzie:
J3– liczba punktów w podkryterium ilościowe rezultaty konsultacji społecznych w etapie II
Jb – suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana ofercie badanej
Jw – najwyższa suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana w podkryterium

Najkorzystniejsza w podkryterium J3 oferta może otrzymać maksymalną ilość punktów - 15 pkt. Pozostałe oceniane oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.


UWAGA: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Treść § 18 pkt. 5 SIWZ zastępuje się następującą treścią:
„Punkty w zakresie poszczególnych podkryteriów zostaną przyznane w oparciu o dane zawarte w ofercie według następujących zasad:
1). (J1) Wielkość (liczebność) próby reprezentatywnej w etapie I
Oferta będzie oceniana wg zobowiązań Wykonawcy przedstawionych w ofercie, tzn. zobowiązania Wykonawcy do przeprowadzenia badań na próbie o liczebności powyżej wymaganego minimum (wg pkt. 3.1 Załącznika nr 1 do SIWZ).
Oferta spełniająca wymagane minimum uzyska punkty wyjściowe:
1. Za wymaganą wielkość (liczebność) próby –10 pkt
2. Za wymagane kategorie podziału próby – 10 pkt.
3. Za wymagane obszary – 10 pkt.
Następnie Zamawiający przyzna punkty dodatkowe zgodnie z poniższym:
Ad 1. Za każde dodatkowe 20 osób + 5 pkt. ( jednak maksymalnie 20 pkt )
Ad 2. Za każdą dodatkową 1 kategorię podziału próby + 5 pkt. ( jednak maksymalnie 10
pkt)

Oceniana oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających ze wzoru:
J1 = Jb x 100 pkt x 30%
Jw
gdzie:
J1– liczba punktów w podkryterium Wielkość (liczebność) próby reprezentatywnej w etapie I
Jb – suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana ofercie badanej
Jw – najwyższa suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana w podkryterium

Najkorzystniejsza w podkryterium J1 oferta może otrzymać maksymalną ilość punktów - 30 pkt. Pozostałe oceniane oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.

2). (J2) Ilościowe rezultaty konsultacji społecznych w etapie II
Oferta będzie oceniana wg zobowiązań Wykonawcy przedstawionych w ofercie, tzn. zobowiązania do przeprowadzenia konsultacji społecznych gwarantujących wysoką jakość i rzetelność opracowania i uspołecznienia opracowania wykonanego w ramach Etapu II powyżej wymaganego minimum określonego w pkt. 3.2 załącznika Nr 1 do SIWZ.
Oferta spełniająca wymagane minimum uzyska punkty wyjściowe:
1. Za wymaganą liczebność grupy –10 pkt
2. Za wymagane kryteria doboru grupy – 10 pkt.
3. Za wymaganą liczbę spotkań – 10 pkt.
Następnie Zamawiający przyzna punkty dodatkowe zgodnie z poniższym:
Ad 1. Za każde dodatkowe kryterium doboru grupy + 10 pkt. ( jednak maksymalnie 30 pkt.)

Oceniana oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających ze wzoru:
J2 = Jb x 100 pkt x 15%
Jw
gdzie:
J2– liczba punktów w podkryterium ilościowe rezultaty konsultacji społecznych w etapie II
Jb – suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana ofercie badanej
Jw – najwyższa suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana w podkryterium

Najkorzystniejsza w podkryterium J2 oferta może otrzymać maksymalną ilość punktów - 15 pkt. Pozostałe oceniane oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.

3). (J3) Ilościowe rezultaty konsultacji społecznych na poziomie lokalnym w etapie III
Oferta będzie oceniana wg zobowiązań Wykonawcy przedstawionych w ofercie, tzn. zobowiązania do przeprowadzenia konsultacji społecznych gwarantujących wysoką jakość i rzetelność opracowania i uspołecznienia opracowania wykonanego w ramach Etapu III powyżej wymaganego minimum określonego w pkt. 3.3 załącznika Nr 1 do SIWZ.
Oferta spełniająca wymagane minimum uzyska punkty wyjściowe:
1. Za wymaganą liczebność grupy –10 pkt
2. Za wymagane kryteria doboru grupy – 10 pkt.
3. Za wymaganą liczbę spotkań – 10 pkt.
Następnie Zamawiający przyzna punkty dodatkowe zgodnie z poniższym:
Ad 1. Za każde dodatkowe 5 osób + 1 pkt. ( jednak maksymalnie 10 pkt )
Ad 2. Za każde dodatkowe kryterium doboru grupy + 2 pkt. ( jednak maksymalnie 6 pkt.)
Ad 3. Za każde dodatkowe spotkanie + 1 pkt. (jednak maksymalnie 2 pkt.)

Oceniana oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających ze wzoru:
J3 = Jb x 100 pkt x 15%
Jw
gdzie:
J3– liczba punktów w podkryterium ilościowe rezultaty konsultacji społecznych w etapie II
Jb – suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana ofercie badanej
Jw – najwyższa suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana w podkryterium

Najkorzystniejsza w podkryterium J3 oferta może otrzymać maksymalną ilość punktów - 15 pkt. Pozostałe oceniane oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.


UWAGA: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dotychczasową treść załącznika nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 05.11.2010 r.”

3. Dotychczasową treść Załącznika nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma „Formularz ofertowy po modyfikacji z dnia 05.11.2010 r.”


Powyższe zmiany stanowią integralną treść SIWZ. Zmiany w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.
W związku z wprowadzoną modyfikacją zamawiający uznał, iż jest konieczny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu i dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie § 15
w brzmieniu przed zmianą:
1. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać do dnia 08.11. 2010 roku do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego: Powiat Łęczyński, al. Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
b) oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.11.2010 roku o godz. 14.30 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
b) bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Treść § 15 SIWZ zastępuje się następującą treścią:
1. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać do dnia 15.11. 2010 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Powiat Łęczyński, al. Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
b) oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.11.2010 roku o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
b) bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Przewodniczący Zarządu
Adam Niwiński

Pliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron