Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Godziny przyjęć interesantów:
■ Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
■ Wtorek: 8.00 -16.00


Naczelnik Wydziału
Monika Kryk

pok. 102, I p.
tel. 81 53 15230
e-mail: m.kryk@powiatleczynski.pl

Obsługa kancelaryjna Starostwa Powiatowego w Łęcznej

Agnieszka Tkaczyk
Inspektor ds. obsługi kancelarii
pok. 111, I p.
tel. 81 53 15201
e-mail: a.tkaczyk@powiatleczynski.pl


Obsługa sekretariatu Starosty

Marta Kamińska
Obsługa sekretariatu
pok. 104, I p.
tel. 81 53 15200
fax (081) 752-64-64
e-mail: e-mail: m.kaminska@powiatleczynski.pl


Obsługa Rady Powiatu

Iwona Porębna
Inspektor ds. obsługi Rady Powiatu, Powiatowy Rzecznik Konsumentów
pok. nr 102, I p.
tel. 81 53 15230
e-mail: i.porebna@powiatleczynski.pl


Dozór mienia

Wachewicz Bartłomiej
Inspektor ds. rozliczeń i dozoru mienia
pok. 112, I p.
tel. 81 53 15231
e-mail: b.wachewicz@powiatleczynski.pl


Zabezpieczenie Informatyczne

Paweł Romańczuk
Inspektor ds. Informatyki
tel. 81 53 15232
e-mail: p.romanczuk@powiatleczynski.pl

Do zadań Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należy:

Wydział Administracyjno – Gospodarczy „AG”
1. Struktura Wydziału obejmuje stanowiska:
1) Naczelnika Wydziału,
2) obsługi Zarządu Powiatu,
3) obsługi Rady Powiatu,
4) obsługi sekretariatu,
5) obsługi kancelarii starostwa,
6) dozoru mienia starostwa,
7) informatyka,
8) kierowcy – dozorcy,
9) sprzątaczki,
10) dozorcy –konserwatora,
2. Do zadań Wydziału Administracyjno – Gospodarczego należy
w szczególności:
1) zabezpieczenie obsługi administracyjnej organów Powiatu,
2) prowadzenie kancelarii i sekretariatu Starostwa,
3) przyjmowanie i emisja korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej,
4) gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych do pracy Rady
i Zarządu Powiatu,
5) obsługa sesji Rady i posiedzeń Zarządu,
6) prowadzenie rejestrów:
a) uchwał Rady i Zarządu,
b) wniosków i opinii Komisji,
c) interpelacji i wniosków radnych,
7) przekazywanie do realizacji merytorycznym komórkom organizacyjnym uchwał Rady i Zarządu, interpelacji radnych oraz analiza terminowego ich załatwienia,
8) przedkładanie organom nadzoru uchwał organów Powiatu,
9) udzielenie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
10) opracowywanie projektów aktów regulujących funkcjonowanie Powiatu
i strukturę organizacyjną,
11) wdrażanie i stosowanie instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego
rzeczowego wykazu akt,
12) prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty,
13) opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu
i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,
14) prowadzenie rejestru skarg , wniosków i petycji , opracowywanie analiz,
15) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi, wnioski i petycje oraz
organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą,
16) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
17) wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa,
18) wykonywanie zadań związanych z wyborami,
19) zabezpieczenie , dozór, zapewnienie ładu i porządku w budynku zajętym na
siedzibę Starostwa i obiektach administrowanych przez Starostwo,
20) ubezpieczenie mienia będącego w posiadaniu Starostwa ,
21) zabezpieczenie łączności telefonicznej , telefaksowej i alarmowej,
22) realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1114 z późn. zm.), w tym zabezpieczenie obsługi informatycznej Starostwa,
23) załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi,
nagłówkowymi i tablicami informacyjnymi,
24) gospodarowanie taborem samochodowym będącym w dyspozycji Starosty ,
25) gospodarowanie obiektami , o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 19, w tym :
a) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej m.in. wydzierżawienia, najmu ,
b) prowadzenie remontów,
26) gospodarowanie mieniem ruchomym Powiatu,

3. Wydział ponadto realizuje inne zadania zlecone przez Starostę.
Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych