Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Wydział Finansowo-Budżetowy

Godziny przyjęć interesantów:
■ Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.15 - 14.15
■ Wtorek: 8.15 - 15.15


Patrycja Miazio
Skarbnik Powiatu
Naczelnik Wydziału
pok. 209, II p.
tel. 81 53 15256
e-mail: p.miazio@powiatleczynski.pl

Wioletta Wachewicz
Z-ca Głównego Księgowego
pok. 210, II p.
tel. 81 53 15250
e-mai: w.wachewicz@powiatleczynski.pll

Dorota Bijata
Inspektor ds. księgowości
pok. 210, II p.
tel. 81 53 15251
e-mail: d.bijata@powiatleczynski.pl

Katarzyna Roczon
Podinspektor ds. księgowości
pok. 210, II p.
tel. 81 53 15251
e-mail: k.roczon@powiatleczynski.pl

Teresa Kondraciuk
Inspektor ds. księgowości
pok. 210, II p.
tel. 81 53 15255
e-mail: t.kondraciuk@powiatleczynski.pl

Elżbieta Krępacka
Inspektor ds. księgowości
pok. 210, II p.
tel. 81 53 15254
e-mail: e.krepacka@powiatleczynski.pl

Szczepańska Sylwia
Inspektor ds. księgowości
pok. 210, II p.
tel. 81 53 15251
e-mail: s.szczepanska@powiatleczynski.pl

Anna Mróz
Podinspektor ds. księgowości
pok. 210, II p.
tel. 81 53 15252
e-mail: a.mroz@powiatleczynski.pl

Wydział Finansowo-Budżetowy prowadzi windykacje należności budżetowych Starostwa, Powiatu i Skarbu Państwa.
Windykacji podlegają:
■ grzywny leśne,
■ zaległości pieniężne z tytułu dochodów własnych,
■ opłaty na rzecz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za wyrysy i wypisy geodezyjne
■ inne opłaty

Każdy zobowiązany może w formie pisma może wnieść do tutejszego urzędu:
■ Podanie o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
■ Podanie o umorzenie postępowanie egzekucyjnego
■ Zażalenie odnośnie prowadzonego postępowania



Wydział Finansowo – Budżetowy „FB”
1. Struktura Wydziału obejmuje stanowiska :
1) Skarbnika Powiatu będącego jednocześnie naczelnikiem wydziału
2) zastępcy naczelnika wydziału,
3) do spraw rachuby płac,
4) do spraw księgowości.

2. Wydział Finansowo – Budżetowy prowadzi sprawy m.in. z zakresu:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.)
4) i przepisów wykonawczych.

3. Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:
1) opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu,
2) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych,
3) windykacja należności budżetowych Starostwa , Powiatu i Skarbu Państwa,
4) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
5) prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
6) prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków,
7) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
8) prowadzenie kontroli finansowej,
9) współdziałanie z bankami i organami skarbowymi,
10) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
11) ewidencja mienia będącego w dyspozycji Starostwa,
12) przygotowanie zasad prowadzenia inwentaryzacji.

4. Wydział ponadto realizuje inne zadania zlecone przez Starostę.

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron