Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

GG200053

Skypepowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Organizacje pozarzadowe

Organizacje pozarzadowe

Zarząd Powiatu w Łęcznej
w związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
zaprasza
osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy, do uczestnictwa w komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr 971/2013 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 23.12.2013 r.
Pisemne zgłoszenia, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji przyjmowane są w biurze obsługi interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 20.01.2014 r.
Z udziału w pracach komisji dotyczących oceny ofert wyłączone będą osoby reprezentujące podmioty biorące udział w konkursie oraz osoby podlegające wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), dotyczących wyłączenia pracownika.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
Zarząd Powiatu Łęczyńskiego dokonuje wyboru przedstawicieli do komisji konkursowych w ramach ogłoszonych Otwartych Konkursów Ofert, spośród złożonych do Starostwa Powiatowego zgłoszeń.
Zgodnie z art. 15 ust. 2d. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej,
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej,
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.
Kandydaci wytypowani do komisji konkursowych zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub w formie elektronicznej.
Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

[zał. nr 1]

Pliki

Geoportal
Serwis turystyczny
Swiss Contribution
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2017 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych