Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

zapytanie ofertowe na wykonanie pieczątek

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Nr 32/2007 Starosty Łęczyńskiego z dnia 31.08.2007r., w oparciu o art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym
o przedstawienie ceny na wykonanie pieczątek (automaty samotuszujące i stemple) dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej 2008r.

Zamawiający:

Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
Al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 Łęczna.
REGON: 431029168 NIP: 713- 23 -98- 078
Telefon: /081/ 752 64 01 Faks: /081/752 64 64
E-mail: sekretariat@powiatleczynski.pl

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie pieczątek (automaty samotuszujące i stemple). Pieczątki będą wykonywane
w różnych rozmiarach na podstawie złożonego przez zamawiającego odrębnego, każdorazowego zamówienia.
Po zrealizowaniu każdego zamówienia będzie wystawiana faktura VAT . Forma płatności – przelew min 14 dni.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności.
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonania zamówienia.

Zapytania o przedmiot zamówienia: Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Inspektor ds. gospodarki materiałowej – Agnieszka Jóźwiak,
tel. /081/ 752 64 07, e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl

Sposób przygotowania oferty: Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym, podając cenę jednostkową netto, należny podatek VAT i cenę brutto. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy. Musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

Dokumenty wymagane:
Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 03.03.2008r. do godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A – kancelaria , przesłać faksem na nr tel. /081/752 64 64 lub e-mailem: a.jozwiak@powiatleczynski.pl

Kryterium wyboru oferty: CENA 100%

Łęczna, dnia 25.02.2008r.

Starosta Łęczyński

formularz ofertowy:


Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe