Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

unieważnienie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót...w MOW w Podgłębokiem

2008-08-11 07:39:30
ZP.3431/08/2008 Łęczna, 2008-08-07ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ZP.3431/8/2008
Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich , przedmiarów robót i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót dla szkoły i internatu, w zakresie:
a) wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektu i instalacyjnej do celów projektowych,
b) kolektorów słonecznych wraz z osprzętem i montażem,
c) ciepła geotermalnego w postaci pompy ciepła (pobór ciepła z jeziora głębokości do 20 m, oddalonego od budynków MOW do 300 m) wraz z osprzętem,
d) wymiany instalacji centralnego ogrzewania łącznie z grzejnikami,
e) wymiany instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,
f) instalacji wentylacji mechanicznej,
g) wykonanie wyżej wymienionych dokumentów w wersji pisemnej w 4 egzemplarzach oraz 1 egz. w wersji elektronicznej czytanej w programie PDF lub CorellDraw lub JPG.
(CPV: 74222100-2),
2) sprawowanie funkcji inspektora nadzoru na robotach budowlano-instalacyjnych:
a) docieplenia ścian wraz z remontem elewacji, docieplenie dachu,
b) montażu kolektorów słonecznych,
c) montażu instalacji pompy ciepła pobór ciepła z jeziora głębokości do 20 m, oddalonego od budynków MOW do 300 m) wraz z osprzętem,
d) wymiany instalacji centralnego ogrzewania łącznie z grzejnikami,
e) wymiany instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,
f) wykonanie instalacji mechanicznej, w tym kuchni i stołówki,
g) wykonanie izolacji piwnic,
w budynkach szkoły i internatu - Jednostce Organizacyjnej Powiatu Łęczyńskiego pn. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem z siedzibą Podgłębokie 1 A, 21-070 Cyców
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje
o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) zwana dalej Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 79 995,40 zł brutto, wpłynęła jedna oferta ( na kwotę przewyższającą wartość jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia). Oferta Nr 1 firmy PROPOS Spółka z o.o. na kwotę 130 000,00 zł brutto.

Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Dyrektor MOW
Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www