Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » Modyfikacja SIWZ, Znak ...

Modyfikacja SIWZ, Znak sprawy ZP.272.4.3.2012

2012-07-27 20:03:08

zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi–Max wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i systemem telefonii IP na terenie powiatu łęczyńskiego, powiatu włodawskiego i powiatu świdnickiego w ramach realizacji projektu "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”

Łęczna, dn. 27.07.2012 r.
Znak sprawy: ZP.272.4.3.2012Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu


Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam,
o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi–Max wraz
z infrastrukturą telekomunikacyjną i systemem telefonii IP na terenie powiatu łęczyńskiego, powiatu włodawskiego i powiatu świdnickiego w ramach realizacji projektu "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 27 czerwca 2012r. pod nr 2012/S 121-200784

Zgodnie z art. 186 ust 2 ustawy Pzp, w związku z uwzględnieniem
przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu wniesionym przez Sotronic Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 25, 32-083 Balice oraz realizując postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 lipca 2012r. o umorzeniu postępowania odwoławczego (sygn. akt: KIO 1424/12) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ
w przedmiotowym postępowaniu poprzez:

1. zmianę treści załącznika nr 1 do SIWZ:
1) w punkcie 4.3.2.4, pozycja 8 tabeli -- Wymagania dotyczące baterii i zasilania: usunięcie sformułowania „ 6-cell, 48 WHr”
2) w punkcie 4.3.2.4, pozycja 10 tabeli - BIOS: usunięcie sformułowania
„Możliwość odczytania z BIOS:
1. Modelu komputera,
2. Wersji BIOS,
3. Modeli procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni, prędkościach min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3..
4. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o sposobie, ich obsadzenia,
5. informacji o dysku twardym: model oraz pojemność.
6. Informacji o napędzie optycznym”
3) usunięcie sformułowania w punkcie 4.3.2.4, pozycja 14 tabeli - Warunki gwarancji:
„Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 no świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania wiązane z serwisem."
4) W punkcie 4.3.2.4, pozycja 15 tabeli - Wymagania dodatkowe: zmianę sformułowania
w podpunkcie „Wbudowane porty i złącza”, „3x USB 3.0" na „ 1x USB 3.0" oraz „Czytnik kart 8 w 1" na „Czytnik 4 w 1”
5) usunięcie sformułowania w punkcie 5.2 (Przełącznik 1-4 szt.) pozycja tabeli - Warunki gwarancji:
„Oświadczenie producenta, że w przypadka nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta bib firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem."
6) usunięcie sformułowania w punkcie 6.2.2 (Kasety Blade - 10 szt. ) pozycja tabeli - Warunki gwarancji:
„Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:200 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty“.
„Oświadczenie producenta serwera, że w przypadka nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.”

2. zmianę w treści SIWZ w punkcie V ust. 1, pkt. 3), wymagania co do znajdujących
się w dyspozycji Wykonawcy osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia -
w zakresie ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia w dotychczasowym brzmieniu:
„e) co najmniej dwiema osobami - Specjaliści ds. sprzętu serwerowego - posiadającymi certyfikaty wydane przez producenta oferowanego sprzętu serwerowego i macierzy dyskowych na najwyższym z dostępnych poziomów."

na następujące:
„e) co najmniej dwiema osobami - Specjaliści ds. sprzętu serwerowego - posiadającymi certyfikaty wydane przez producenta sprzętu serwerowego i macierzy dyskowych na najwyższym z dostępnych poziomów.”


Powyższe zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część i prowadzą do zmiany treści ogłoszenia w niniejszym postępowaniu, w zakresie zmiany warunku udziału w postępowaniu. Zmiana ta jest zmianą istotną.
Wobec powyższego Zamawiający na podstawie art 12a ust 2 pkt 1 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu o czas niezbędny i dokonuje zmiany SIWZ zgodnie z poniższym

Postanowienia SIWZ w zakresie pkt XI w brzmieniu:
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna,
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do dnia 03 sierpnia 2012 r., do godz. 10.00.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna, sala konferencyjna.
Termin: dnia 03 sierpnia 2012 r., godz. 10. 30.
3. Otwarcie ofert
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.
3) Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena, zawarte w ofercie.

Otrzymują następujące brzmienie:
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna,
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do dnia 20 sierpnia 2012 r., do godz. 10.00.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna, sala konferencyjna.
Termin: dnia 20 sierpnia 2012 r., godz. 10. 30.
3. Otwarcie ofert
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.
3) Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena, zawarte w ofercie.

W związku z powyższą modyfikacją zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i przekaże zmianę ogłoszenia do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Adam Niwiński

Pliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków