Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

zapytanie o cenę paczek mikołajkowych dla pracowników PZAZ Łęczna

PZAZ.XI.272.1.3.2012 Łęczna, dn.21.11.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie Zarządzenia Nr 3/2008r. z dn. 18.01.2008r. oraz Zarządzenia Nr 18/2010r. Dyrektora PZAZ w Łęcznej, w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa Zamówień Publicznych z dnia
29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz planu finansowego FŚS zatwierdzonego przez Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z siedzibą przy ul. Krasnystawskiej 52, 21-010 Łęczna, NIP:505-00-56-689 REGON: 060196692
zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę:
 przygotowania i dostawy paczek mikołajkowych dla dzieci pracowników PZAZ
w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna w terminie do dnia 03.12.2012r. do godziny 15.00.
I. Zamawiający:

Powiat Łęczyński – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą:
21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52
NIP:505-00-56-689, REGON:060196692
tel/fax 81 752 29 20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://zaz.powiatleczynski.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymaganą w tym zakresie wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Propozycję produktów zawiera dołączony formularz ofertowy (załącznik nr 1)
3. Przy wycenie produktów mile widziane będą świąteczne opakowania produktów, zawierające promocyjne gratisy.
4. Marki przedstawionych produktów nie muszą być ściśle określone, dopuszcza się inne propozycje, ale nie mogą być one gorszej jakości od podanych (marki równoważne).

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 03.12.2012r. do godziny 15.00
IV. Miejsce i termin złożenia oferty:
Wypełnioną ofertę cenową proszę złożyć do dnia 27.11.2012r. do godziny 15.00 w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52., lub przesłać faksem na nr: 81 752 29 20.

V. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1)
VI. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
i ich znaczeniem:
Ocena ofert:
S= (C min/ C of)x100, gdzie:
S- ilość punktów przyznanych danej ofercie,
C min – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
C of – zaoferowana cena danej oferty
Cena= 100 punktów
Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną, wymienioną w formularzu oferty.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
-formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
- zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
VIII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, Tel.(81) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

Łęczna, dn. 21.11.2012r.

mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ


Załączniki:
Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
Wzór umowy ( załącznik nr 2)

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www