Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Modyfikacja SIWZ na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego Znak sprawy: ZP.272.4.2.2013

2013-01-31 13:07:10
Łęczna, dn. 31.01.2013 r.

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą,
al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego
pn. „Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii Wi-Max na terenie powiatu łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 13605 - 2013; data zamieszczenia: 24.01.2013r.

Postanowienia SIWZ w zakresie pkt XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w brzmieniu:
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin:
do dnia 01.02.2013r., do godz. 12.00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin:
Dnia 01.02.2013r., godz. 12.30.

Otrzymują następujące brzmienie:
XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin:
do dnia 05.02.2013r., do godz. 12.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin:
Dnia 05.02.2013r., godz. 12.30.


Uzasadnienie

Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu został wyznaczony przy zachowaniu minimalnych terminów określonych ustawą jakie Zamawiający jest zobowiązany zachować tj. nie krócej niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W trakcie postępowania Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców. W tych okolicznościach czas pozostający do upływu terminu składania ofert może być dla Wykonawców niewystarczający na przygotowanie i złożenie oferty. Wobec tego decyzja o przedłużeniu terminu składania ofert jest słuszna, a zmiana treści SIWZ w w/w okolicznościach jest uzasadniona.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Łęczyńskiego
Adam Niwiński


Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa