Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

modyfikacja siwz na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu ... ZP.272.4.3.2013

2013-02-13 07:29:50
Znak sprawy: ZP.272.4..3.2013 Łęczna, dn. 12.02.2013r.


Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

Działając w imieniu Zamawiającego Starostwa Powiatowego w Łęcznej , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przedmiot zamówienia: wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Spiczyn ZP.272.4.3.2013 - ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2013r. (numer ogłoszenia 20741-2013).

Postanowienia SIWZ w zakresie:

Było:

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1.4 Dokumentację urządzeniową należy wykonać w oparciu o:
 ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 Nr 12, poz. 59 z późn. zm.),
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 256, poz. 2151) w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu,
 Zasady sporządzania uproszczonego planu urządzenia lasu oraz Zasady sporządzania inwentaryzacji stanu lasu opublikowane przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1999 r.

Po dokonanej zmianie jest:

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


11.4 Dokumentację urządzeniową należy wykonać w oparciu o:
- ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), 
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012, poz. 1302) w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu,
- Zasady sporządzania uproszczonego planu urządzenia lasu oraz Zasady sporządzania inwentaryzacji stanu lasu opublikowane przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1999 r.Oraz dodano punkt. 1.21 w brzmieniu:
1.21. Dokumentację uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzację stanu lasu należy sporządzić również w formie elektronicznej, w szczególności w postaci baz danych dla poszczególnych obrębów oraz w postaci map cyfrowych dla całej jednostki ewidencyjnej, z wykorzystaniem geograficznych systemów informacji (GIS), w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjnej i kartograficzne.

Ponadto ulega zmianie wzór umowy (zał. nr 2 do siwz) w zakresie: dodano w § 1 punkt 15 w brzmieniu:
15. Dokumentację uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu należy sporządzić w formie elektronicznej, w szczególności w postaci baz danych dla poszczególnych obrębów i w postaci map cyfrowych dla całej jednostki ewidencyjnej, z wykorzystaniem geograficznych systemów informacji (GIS), w państwowym systemie odniesień przestrzennych.
Ponadto ulega zmianie zapis § 1 punkt 7:
Było: § 1 punkt 7: Wyżej wymienione dokumentacje urządzeniowe należy wykonać w wersji pisemnej, w języku polskim, w formacie A - 4, w 4 egzemplarzach dla każdego obrębu w tym 1 egzemplarz wykonać w twardej oprawie. Do jednego egzemplarza z każdego obrębu dołączyć wersję elektroniczną na płycie CD czytaną w programie PDF jako wklejkę.
Do każdego opracowania należy dołączyć gospodarczą mapę lasu umieszczoną w kieszeni na końcu opracowania.
Jeden egzemplarz mapy gospodarczej ma być podklejony na płótnie i znajdować się w opracowaniu wykonanym w twardej oprawie.
Po korekcie jest:
1. § 1 punkt 7: Wyżej wymienione dokumentacje urządzeniowe należy wykonać w wersji pisemnej, w języku polskim, w formacie A - 4, w 3 egzemplarzach dla każdego obrębu w tym 1 egzemplarz wykonać w twardej oprawie. Do jednego egzemplarza z każdego obrębu dołączyć wersję elektroniczną na płycie CD czytaną w programie PDF jako wklejkę.
Do każdego opracowania należy dołączyć gospodarczą mapę lasu umieszczoną w kieszeni na końcu opracowania.
Jeden egzemplarz mapy gospodarczej ma być podklejony na płótnie i znajdować się w opracowaniu wykonanym w twardej oprawie.


Pliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron