Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego obrębu Ostrówek Podyski i Szczupak...

Łęczna, dn. 30.06.2014r.

Znak sprawy: ZO.PROW.272.1.01.2014

Zaproszenie do składania ofert

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 752-64-00, fax /81/ 752-64-64
strona internetowa: www.powiatleczynski.pl
adres poczty elektronicznej: e.kowalik@powiatleczynski.pl
zwany dalej „Zamawiającym”,

zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro
na
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego obrębu Ostrówek Podyski i Szczupak, jednostka ewidencyjna Cyców,
powiat łęczyński

Projekt dofinansowany w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

II. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego obrębu Ostrówek Podyski i Szczupak, jednostka ewidencyjna Cyców, powiat łęczyński oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji, w tym:
1.1. Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych budowy oraz przebudowy dróg położonych w miejscowościach: Szczupak i Ostrówek Podyski gmina Cyców powiat łęczyński.
1.1.1. W zakres opracowania wchodzi:
1.1.1.1. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę dróg oznaczonych nr 7,9,16,19 (załącznik nr 1.1. do Zaproszenia) o łącznej długości 5, 68 km położonych w miejscowościach Szczupak i Ostrówek Podyski. W projekcie należy zaprojektować zmianę nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kruszywa drogowego i dwa zjazdy utwardzone.
1.1.1.2. Wykonanie projektu przebudowy dróg gruntowych o łącznej długości 3,6 km oznaczonych na załączniku nr 1.1 do Zaproszenia - nr : 4, 8, 17a w miejscowości Ostrówek Podyski oraz nr: 13 i 21 w miejscowości Szczupak. Przebudowa będzie polegała na ulepszeniu nawierzchni i budowie dwóch zjazdów utwardzonych z istniejącej drogi asfaltowej.
1.1.1.3. Wykonanie projektu przebudowy dróg gruntowych o łącznej długości 11,75 km. Przebudowa będzie polegała na wyprofilowaniu drogi równiarkami, odwodnieniu oraz uzupełnieniu zaniżeń terenu piaskiem lub mieszanką mineralną i budowa 6 zjazdów utwardzonych. Drogi do przebudowy oznaczono nr:3,4,5,6,10,11,12,14,15,17,18,20,22,23,24 (załącznik nr 1.1. do Zaproszenia).
1.1.2. Szczegółowy przebieg dróg przeznaczonych do budowy i przebudowy przedstawiony jest w formie graficznej stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do Zaproszenia.
1.1.3. Przedmiotowe inwestycje będą prowadzone w ramach zagospodarowania poscaleniowego i pasy drogowe zostały wydzielone na potrzeby budowy dróg. Szerokość pasa drogowego od 5-10 m.
1.1.4. Projekty budowlano-wykonawcze na budowę dróg należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu ze wszystkimi elementami i uzgodnieniami, które są niezbędne do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę.
1.1.5. W zakres opracowania dotyczącego wykonania projektów budowlano – wykonawczych na budowę dróg wchodzi:
1) wykonanie map do celów projektowych,
2) wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i uzgodnienie z Zamawiającym oraz zarządcą drogi,
3) uzgodnienie projektu budowlano – wykonawczego z zarządcą drogi;
4) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego – 5 egz.
5) wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 3 egz.
6) wykonanie przedmiarów robót – 2 egz.
7) wykonanie kosztorysów inwestorskich – 2 egz.
8) wykonanie kosztorysów ślepych – 2 egz.
9) uzyskanie decyzji środowiskowych – jeżeli są wymagane,
10) wykonanie raportu oddziaływania na środowisko – jeżeli jest wymagany,
11) wykonanie niezbędnych opracowań, których konieczność wyniknie w toku prac projektowych oraz uzyskanie uzgodnień z dysponentami sieci znajdujących się w pasach drogowych projektowanych dróg,
12) projekt stałej organizacji ruchu – zatwierdzony 3 egz.- jeżeli jest wymagane;
13) projekt czasowej organizacji ruchu – zatwierdzony 3 egz. jeżeli jest wymagane.
1.1.6. W zakres opracowania dotyczącego wykonania projektów na przebudowę dróg wchodzi:
1) wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i uzgodnienie z zamawiającym oraz zarządcą dróg;
2) wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 3 egz.
3) wykonanie przedmiarów robót – 2 egz.
4) wykonanie kosztorysów inwestorskich – 2 egz.
5) wykonanie kosztorysów ślepych- 2 egz.
6) wykonanie niezbędnych opracowań, których konieczność wyniknie w toku prac projektowych oraz uzyskanie uzgodnień z dysponentami sieci znajdujących się w pasach drogowych projektowanych dróg,
1.1.7. Całość opracowań należy przedłożyć w wersji papierowej i elektronicznej – PDF.
1.1.8. Projekty budowlane powinny być opracowane zgodnie z:
1) ustaleniami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150)
2) obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, z uwzględnieniem wydania nowych lub zmian dotychczas obowiązujących przepisów.
1.1.9. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno budowlanego pod względem zgodności z przepisami, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.
1.2. Opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej wykonania i odbioru robót dla zadania -_Poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie scaleniowym: Szczupak i Ostrówek Podyski gmina Cyców powiat łęczyński.
1.2.1. Przedmiot zamówienia winień być wykonany dla oznaczonych odcinków rowów na terenie wsi Szczupak i Ostrówek Podyski.
1.2.2. Przewidywane założenia poprawy parametrów technicznych urządzeń wodnych dotyczą rowów odwadniających oznaczonych na załączniku nr 1.2 kolorem niebieskim, o łącznej długości około 10 km.
1.2.3. Przewidywane rodzaje prac jakie należy ująć w dokumentacji dotyczą:
1) wykoszenie i wygrabienie starej roślinności ze skarp i dna rowów;
2) ścinanie i karczowanie krzaków;
3) oczyszczenie z namułu przepustów;
4) wykonanie niezbędnych przepustów o wymiarze  60 cm w ustalonych miejscach – 15 szt.;
5) odmulenie rowów koparko – odmularką z rozplantowaniem.
1.2.4. Dokumentacja winna zawierać:
1) opis techniczny;
2) zestawienie urządzeń i ilości robót;
3) przedmiar robót;
4) kosztorys ślepy;
5) kosztorys inwestorski;
6) część rysunkową;
7) mapę ewidencji gruntów w skali 1: 5000 z naniesionymi urządzeniami melioracyjnymi;
8) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
1.2.5. Dokumentację należy wykonać w 5 egzemplarzach.
1.2.6. Całość opracowania należy przedłożyć w wersji papierowej i elektronicznej – PDF.

2. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji prac prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową objętą niniejszym zamówieniem.
3. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca ma obowiązek w szczególności:
1) wyjaśniania wątpliwości dotyczących opracowań i dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań;
2) udziału w naradach dotyczących budowy na żądanie Zamawiającego;
3) uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
4) udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w oparciu o wykonany projekt budowlano-wykonawczy, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców.
5) w razie konieczności wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej oraz wykonania dodatkowych opracowań niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych oraz postępowań o udzielenie zamówienia na realizację robót.
4. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na opracowania i dokumentację projektową na okres ważności pozwolenia na budowę.
5. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego opracowań będących przedmiotem zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.
6. Zamawiający dostarczy Wykonawcy mapy ewidencyjne w skali 1:5000.
7. Inne niezbędne dane i materiały wyjściowe do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska we własnym zakresie.
8. Opracowania powinny być wykonane:
1) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, w pełnym niezbędnym zakresie, kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, w szczególności jako:
- opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych
- podstawa do realizacji pełnego zakresu projektowanych robót budowlanych
- załącznik do uzyskania pozwolenia na budowę.
2) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
3) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,.
4) zgodnie z art. 29 i następnymi ustawy Pzp - w opracowaniach będących przedmiotem zamówienia nie dopuszcza się opisywania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca dokumentacji musi wskazać parametry, które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji.
9. Przedmiot zamówienia opisuje mapa obszaru scalenia z zaznaczonymi drogami przeznaczonymi do budowy i przebudowy w ramach zagospodarowania poscaleniowego, obręb ewidencyjny Szczupak (ark.1) i Ostrówek Podyski ( ark. 1 i 2 ) – stanowiąca załącznik nr 1.1 do niniejszego Zaproszenia oraz mapa obszaru scalenia z zaznaczonymi rowami odwadniającymi i przepustami przeznaczonymi do budowy i przebudowy w ramach zagospodarowania poscaleniowego, obręb ewidencyjny Szczupak (ark.1) i Ostrówek Podyski ( ark. 1 i 2) – stanowiąca załącznik nr 1.2 do niniejszego Zaproszenia.
10. Kod CPV: 71-32-00-00–7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

IV. Wymagany termin realizacji zamówienia - do 60 dni od dnia zawarcia umowy.
V. Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał następujące warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 projekt budowy lub przebudowy drogi co najmniej klasy L o długości minimum 4 km w jednym odcinku.

b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia: co najmniej 2 osobami (projektant i sprawdzający) posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej.


VI. Zamawiający wymaga, aby wykonawca celem potwierdzenia spełniania warunków przedłożył:
- wykaz usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia oraz poświadczenia
( np. referencje) należytego wykonania każdej z wykazanych usług.
- wykaz osób według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia.

VII. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie.
Oferta powinna zostać sporządzona na
• formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia
oraz zawierać:
1) następujące informacje:
- cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości
- okres związania ofertą co najmniej 20 dni.
2) dokumenty i oświadczenia wymienione w treści niniejszego Zaproszenia
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
4) pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii poświadczonej przez notariusza, w przypadku oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:
Zofia Żurek, tel. 81 7526470, e-mail: z.zurek@powiatleczynski.pl

X. Składanie ofert
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07 lipca 2014 r. do godz. 12.00.:
a) pocztą na adres Zamawiającego podany w punkcie I lub
b) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 111 -sekretariat
(Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane).

XI. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z poniższym:
- przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny, tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia – waga 100%.
Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.

XII. Wynik postępowania
O wyborze oferty zamawiający powiadomi wykonawców drogą mailową.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Lista załączników:
1. Załącznik nr 1.1 – 3 ark. mapy obszaru scalenia
2. Załącznik nr 1.2 3 ark. mapy obszaru scalenia
3. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
4. Załącznik nr 3 – wykaz usług
5. Załącznik nr 4 – wykaz osób
6. Załącznik nr 5 – wzór umowy

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych