Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Zaproszenie do złozenia oferty na zorganizowanie warsztatów szkoleniowych dla PZAZ w Łęcznej

PZAZ.XI.272.1.6.2014 Łęczna, dn.03.09.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie zarządzenia Nr 3/2014 z dn. 16 kwietnia 2014r. Dyrektora PZAZ
w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o przedstawianie oferty na zorganizowanie warsztatów szkoleniowych, dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej
I. Zleceniodawca:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
REGON: 060196692 NIP: 505-00-56-689
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://zaz.powiatleczynski.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej z zakresu:
I. Florystyka – dekoracja stołów – warsztaty dla 10 osób, w wymiarze 16 godzin szkoleniowych,
II. a) Przestrzeganie higieny w pracy, z elementami wizażu – warsztaty tematyczne dla 25 kobiet, w wymiarze 16 godzin szkoleniowych
b) Przestrzeganie higieny w pracy - profilaktyka zdrowotna – warsztaty dla 25 mężczyzn, w wymiarze 12 godzin szkoleniowych .
2. Uczestnikami szkolenia będą osoby niepełnosprawne, z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, zatrudnione w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej – łącznie 60 osób.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zgodnie ze specyfikacją – Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy program szkolenia.
4. Warsztaty szkoleniowe należy przeprowadzić z uczestnikami w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna (zgodnie z przekazanym po podpisaniu umowy harmonogramem), 2 razy w tygodniu (dni i godziny szkoleniowe zostaną ustalone z Zamawiającym), w godzinach 10.00-14.00
5. Wykonawca zapewni (umieszczając w kosztach szkolenia) materiały niezbędne do realizacji warsztatów: skrypty o treści adekwatnej do omawianej tematyki, przygotowane w formie drukowanej, zeszyt, teczka, długopis oraz materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia w/w warsztatów. Wykonawca zapewni również paletę kosmetyków
(cienie, podkłady, pudry, tusz do rzęs, róż, pomadki do ust itp.) niezbędną do przeprowadzenia warsztatów pokazowych z zakresu wizażu
6. Każda uczestniczka szkolenia ,,Przestrzeganie higieny w pracy z elementami wizażu”/warsztaty dla kobiet/ otrzyma w pakiecie (wartości 100zł.):
- dezodorant antyperspirant w sprayu, lakier do włosów
- komplet do pielęgnacji paznokci i stóp (pilniczek, obcinacz, pilnik, nożyczki), krem do stóp i rąk, lakier do paznokci)
- kosmetyki do pielęgnacji ciała (szampon, żel pod prysznic, balsam do ciała, żel do higieny intymnej)
- wkładki higieniczne,
- kosmetyki do twarzy (zestaw cieni, pomadka, mleczko do demakijażu).
7. Każdy uczestnik szkolenia ,,Przestrzeganie higieny w pracy – profilaktyka zdrowotna”
/warsztaty dla mężczyzn/ - otrzyma w pakiecie (wartości 100zł.):
- zestaw kosmetyków dla mężczyzn – dezodorant antyperspirant w sprayu,
- komplet do pielęgnacji paznokci i stóp ( pilniczek, pilnik, obcinacz, krem do stóp i rąk),
- kosmetyki do pielęgnacji ciała (szampon, żel pod prysznic, krem po goleniu, żel do golenia),
- maszynki do golenia (typu Gilette z wymiennym ostrzem - minimum 2 nożyki)
- kosmetyki do twarzy (woda toaletowa)
8. Wykonawca zobowiązany jest wydać uczestnikom warsztatów szkoleniowych zaświadczenia ukończenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r, w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r., poz.622), lub inne stosowne certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2014r.
IV. Sposób przygotowania oferty:
Zleceniobiorca powinien sporządzić ofertę (Załącznik nr 2)
V. Przy wyborze oferty Zleceniodawca będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Najniższa cena brutto za usługę – 100% cena
Ocena ofert :
S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów
Zleceniodawca wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Zleceniobiorcy:
- formularz ofertowy ( załącznik nr 2),
- zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 3),
- dokument potwierdzający wykształcenie i przygotowanie zawodowe w zakresie świadczenia usług objętych tematyką warsztatów – w celu możliwości weryfikacji spełnienia tego warunku zobowiązany jest on do załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego spełnianie w/w warunku.
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
- referencje z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku ich posiadania,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, tel. (081) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – warsztaty szkoleniowe”
w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, 21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52., do dnia 10.09.2014r. do godziny 10.00

Łęczna, dn. 03.09.2014r.
mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ

Załączniki:
1. Specyfikacja
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe