Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych ...ZO.PROW.272.1.02.2014

Łęczna, dn. 07.10.2014r. Znak sprawy: ZO.PROW.272.1.02.2014

Zaproszenie do składania ofert

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 752-64-00, fax /81/ 752-64-64
strona internetowa: www.powiatleczynski.pl
zwany dalej „Zamawiającym”,

zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro
na
pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych
pn.: _ Poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – na obiekcie scaleniowym: Ostrówek Podyski, Szczupak gmina Cyców powiat Łęczyński_

Projekt dofinansowany w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

II. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych pn.: _ Poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – na obiekcie scaleniowym: Ostrówek Podyski, Szczupak gmina Cyców powiat Łęczyński. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie czynności związane z realizacją robót, tj. od przekazania placu budowy po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach, aż do wygaśnięcia terminów rękojmi i gwarancji.
2. Wykonanie ww. robót budowlanych jest przedmiotem zamówienia publicznego Znak sprawy: ZP.272.4.07.2014, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 189907 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014
3. Ogłoszenie oraz dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych są zamieszczone i udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego - adres strony: www.powiatleczynski.pl.
4. Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
5. Do zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało w szczególności:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
jej realizacji z dokumentacją budowlaną, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.
6. Szczegółowy zakres zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmuje:
1) Pełny zakres czynności określonych w art. 25 - 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm),
2) Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową,
3) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót.
4) Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, które wymagają dodatkowo uzgodnienia z zamawiającym.
5) Kontrola i weryfikacja przedkładanych obmiarów robót, kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji.
6) Uczestniczenie przy prowadzeniu przez Wykonawcę robót koniecznych prób, pomiarów i sprawdzeń.
7) Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań
w zależności od potrzeb.
8) Kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawcę robót budowlanych posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych.
9) Kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacją projektową.
10) Sprawdzenie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu.
11) Kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.
12) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonywania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych.
13) Zawieszenie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.
14) Weryfikacja, analizowanie i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych w związku z realizacją umowy na roboty budowlane.
15) Uzgadnianie z wykonawcą robót budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym.
16) Przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów związanych z rozpoczęciem robót, odbiorem końcowym oraz złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy.
17) Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych.
18) Inne roboty niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia.
19) Informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę inwestycji robót o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej.
20) Poświadczenie terminu zakończenia robót.
21) Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących skutki finansowe dla Zamawiającego.

7. 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

IV. Wymagany termin realizacji zamówienia - od dnia zawarcia umowy do dnia 25 listopada 2014r, z tym że Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym.

V. Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał następujące warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w specjalności wodno-melioracyjnej w zakresie melioracji wodnych.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
c) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

VI. Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca celem potwierdzenia spełniania warunków przedkładał jakiekolwiek dokumenty ponad oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym.

VII. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie.
Oferta powinna zostać sporządzona na
• formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia
oraz zawierać:
1) następujące informacje:
- cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości
- okres związania ofertą - 20 dni.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
3) pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii poświadczonej przez notariusza, w przypadku gdy oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:
Zofia Żurek, tel. 81 7526470, e-mail: z.zurek@powiatleczynski.pl


X. Składanie ofert
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2014 r. do godz. 11.00.:
a) pocztą na adres Zamawiającego podany w punkcie I lub
b) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii ogólnej (pierwsze piętro, pokój nr 111).
(Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane).

XI. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z poniższym:
- przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny, tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia – waga 100%.
Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.

XII. Wynik postępowania
O wyborze oferty zamawiający powiadomi wykonawców drogą mailową.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Lista załączników:
1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.STAROSTA ŁĘCZYŃSKI
Adam Niwiński
- podpis nieczytelny-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt dofinansowany w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa