Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Zaproszenie do składania ofert na wymianę rynien na budynku Starsotwa Powiatowego w Łęcznej. ZP.272.1.7.2015

Łęczna, dnia 20.03.2015.
ZP.SP.O. 272.1.7.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Nr 21/2015 Starosty Łęczyńskiego z dnia 12 marca 2015 roku
w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j.
z 2013r. poz.907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) zwracam się
z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania roboty budowlanej na budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej m. innymi na dachu i daszkach: wejścia głównego
i wejścia ewakuacyjnego polegające w szczególności na wymianie rynien i rur spustowych wraz z wykonaniem niezbędnych robót dla całościowej prawidłowej ich realizacji
i funkcjonowania (rynny i rury spustowe plastikowe wymieniane na metalowe stalowe prefabrykowane powlekane, kolor brąz (budynek o wymiarach zgodnie z załączonymi jego rzutami). Uszczegółowienie zakresu robót zawiera przedmiar robót.
Zamawiający informuje, iż wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w trakcie funkcjonującego budynku (urzędu), gdzie przyjmowana jest w dniach poniedziałek-piątek w godzinach 7-15 (wtorek 8-16) duża liczba interesantów i muszą być zachowane wymagane przepisami prawa warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
Al. Jana Pawła Ii 95 A, 21-010 Łęczna.
NIP: 713-23-98-078, REGON: 431029168
Telefon: /081/ 752 64 80 Faks: /081/ 752 64 64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są właścicielami firm i oferują w/w roboty budowlane bez powierzania robót podwykonawcom w miejscu wykonania robót, tj. budynku Starostwa pod adresem: Aleja Jana Pawła II 9A, 21-010 Łęczna, w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy oraz spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz przynależeć do branżowej izby samorządu zawodowego.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania i załączy do oferty potwierdzenie wykonania nie mniej niż pięciu realizacji odpowiednich robót, poprzez dołączenie referencji lub protokołów bezusterkowego odbioru robót w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia (referencje lub protokoły odbioru będą zawierały w treści potwierdzenie należytego wykonania robót budowlanych, w tym montaż rynien, w zakresie adresata robót, jakości, wartości i terminu realizacji).
3. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Teresa Olszak
– Główny Specjalista ds. zamówień publicznych, kontakt: tel. 081-752-64-80, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty i przedmiar robót oraz załączyć wymagane dokumenty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 30.03.2015 r. godziny 11:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl Ofertę przesłaną drogą elektroniczną nie ma potrzeby potwierdzać wersją przesłaną w inny sposób.


Z poważaniem:
Załączniki:
1. Formularz oferty;
2. wzór umowy;
3. przedmiar robót;
4. rzuty wysokości budynku, dachu i wyglądu budynku.

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków