Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

GG200053

Skypepowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

przetarg na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa

Łęczna: Sporządzenie operatów geodezyjno - prawnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem Nr 1, według podziału na dziewięć zadań.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Nr 308491-2008
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480, faks 081 7526464.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie operatów geodezyjno - prawnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem Nr 1, według podziału na dziewięć zadań..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie operatów geodezyjno - prawnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem Nr 1, według podziału na dziewięć zadań. CPV: 74274300-3..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; wymagane uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 2, 3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 4) wykonali w okresie ostatnich trzech lat minimum trzy prace polegające na opracowaniu dokumentacji do regulacji stanów prawnych, 5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg załącznika Nr 3 siwz, 2) wypełniony i podpisany formularz oświadczenia, wg załącznika Nr 5 siwz, 3) kopię zaświadczenia lub wyciąg z rejestru stwierdzającego stan prawny, miejsce rejestracji i charakter działalności odpowiadający przedmiotowemu przetargowi, oznaczony datą nie późniejszą niż 6 m-cy przed datą otwarcia ofert. 4) wykaz minimum trzech prac polegających na opracowaniu dokumentacji do regulacji stanów prawnych w okresie ostatnich trzech lat,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka: zamówienia publiczne..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka: zamówienia publiczne, zakładka siwz.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria ogólna pok. 111, STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ, Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: 1.Gmina Puchaczów.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nr działki Położenie-nazwa obrębu ew. 1.Gmina Puchaczów 2/3,2/4,4/2,4/3,6/2,40/2,114/1,199/1,741,742,743,744 Albertów 73/1,74 Jasieniec 490,706,809/1,2283,2525,2110/2,2426/2 Puchaczów.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 2.Gmina Puchaczów.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nr działki Położenie-nazwa obrębu ew. 145/4 (powstała z połączenia wywłaszczonych działek nr: 132/1,133/1,133/4,135/1,135/2,136/1,137/1,140/1,141/1, 142/1,143/1,144/1,145/1,146/1,147/1,194/3,194/4,195/3, 195/5,196/3,196/4,197/3,197/4,197/4,198/3,198/4,199/1, 264/3,265/4,265/5,265/6,266/4,266/5,267/4,268/4,269/4, 270/4,272/4,274/4,276/4,278/3,280/3,282/3,284/3,2342/4) i 222 Wesołówka.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: 3.Gmina Puchaczów.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nr działki Położenie-nazwa obrębu ew. 1266/2,1266/3,1267/2,1267/3,1272/2,1272/3,1273/2, 1273/3,1284/2 Szpica.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: 4.Gmina Cyców.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nr działki Położenie-nazwa obrębu ew. 93/4,248/9,262/4,262/5,278/6,279/5,284/5,284/6,285/5, 285/7,286/5,286/6,287/4,287/5,288/5,288/6 Stefanów.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: 5.Gmina Cyców.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nr działki Położenie-nazwa obrębu ew. 279/2,399/2,474/3,527/2,529/2,532/2,534/2,538/2,591/2, 539/2,540/2,542/2,543/2,545/2,546/2,547/2,548/2,552/2, 553/2,554/2,555/2,556/2,557/2,559/2,560/2,561/2,562/2, 563/2,568/2,569/2,570/2,576/2,578/2,582/2,583/2,586/3Wólka Cycowska.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: 6.Gmina Cyców.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nr działki Położenie-nazwa obrębu ew. 11,76,243 Cyców.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: 7. Miasto Łęczna.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nr działki Położenie-nazwa obrębu ew. 1754, 1772, 1798/1, 1799, 1800, 1901/1, 1935, 2138, 2179, 2184, 2185,2311/2, 2311/3, Miasto Łęczna.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: 8. Miasto Łęczna.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nr działki Położenie-nazwa obrębu ew. 2511/2, 2679/2, 1757, 1759, 1872/1, 1872/2, 1872/3, 1898, 2189, 1783, 2152,2611, 1725 Miasto Łęczna.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: 9. Miasto Łęczna.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nr działki Położenie-nazwa obrębu ew. 2394, 2413, 2444/1, 2444/2, 2309,2630,2255/2,2255/3, 2255/4,2255/5 Miasto Łęczna.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków