Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » w sprawie ogłoszenia ...

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży

Uchwała nr 182/2015
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży


Na podstawie art. 25b, art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 poz. 782 z późn.zm.) w związku z art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XVII/154/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata zmienionej uchwałą nr XVIII/185/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 czerwca 2012 r., Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala,
co następuje:

§ 1
1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości gruntowe, położone w Kijanach, gm. Spiczyn, składające się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu
4 – Kijany, następującymi numerami ewidencyjnymi: 78/12 o pow. 0,09 ha,
78/48 o pow. 0,5243 ha i 78/49 o pow. 0,4102 ha, będące własnością Powiatu Łęczyńskiego, dla których Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143832/3 (dz. 78/12)
i LU1I/00159809/8 (dz. Nr 78/48 i 78/49), zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wykaz postanawia się podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej, przy Al. Jana Pawła II 95 A na okres 21 dni, a ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Starostwa.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Dariusz Kowalski .........................

2. Szymon Czech ……………… Roman Cholewa

3.Piotr Jastrzębski ..........................

4. Krystyna Wiśniewska ........................

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków