Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » w sprawie ogłoszenia ...

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego

Uchwała nr 183/2015
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 15 lipca 2015r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.), art. 25b, art. 37 ust.1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1
i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.), w związku z § 3, § 4, § 6 ust. 1,7 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały nr XVII/154/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą nr XVIII/185/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 czerwca 2012 r. oraz uchwałą nr 154/2015 Zarządu Powiatu
w Łęcznej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży, Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:


§ 1
1. Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem rozdzielni, stanowiącym nakłady PGE Dystrybucja S.A., oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Łęczna, numerem ewidencyjnym działki 2604/19 o pow. 0,0102 ha, będącej własnością Powiatu Łęczyńskiego, dla której Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00195756/5, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Łęcznej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Dariusz Kowalski ...................
2. Szymon Czech .................... Roman Cholewa
3. Piotr Jastrzębski ....................
4. Krystyna Wiśniewska ...................

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron