Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Unieważnienie postępowania w zakresie wykonania projektów i kosztorysów na termomodernizację ... ZP.SP.O.272.1.18.2015

ZP.SP.O.272.1.18.2015


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie Uchwały Nr 1072/2014 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku na podstawie art. 19 i art. 21w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) unieważniam zapytanie ofertowe o cenę wykonania : Wykonanie projektów i kosztorysów na termomodernizację budynku Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej wraz z modernizacją ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu działki nr 1746, polegających na opracowaniu dokumentacji:
Zadanie nr 1: Projekt i kosztorys na termomodernizację budynku, dokumentacja zawierać będzie:
1) Audyt energetyczny
2) Projekt wykonawczy
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)
4) Kosztorys inwestorski i przedmiary robót
Zadanie nr 2a: Modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej, dokumentacja zawierać będzie:
1) Projekt wykonawczy
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)
3) Kosztorys inwestorski i przedmiary robót
Zadanie nr 2b: Kompleksowe zagospodarowanie terenu działki nr 1746 wraz
z oświetleniem typu LED:
1) Koncepcja do zatwierdzenia
2) Projekt techniczny zieleni
3) Dojścia, dojazdy
4) Oświetlenie
5) Kosztorys inwestorski i przedmiary robót
Dokumentacja projektowa powinna spełniać wzmagania zawarte w:
1) przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczególności art. 30 ust. 1 pkt 2c ( tj. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
1) przepisach Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012 poz. 462 z póź.zm.);
2) przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego ( tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 1129);
3) przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 4004 r.
w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz.1389).
4) wytycznych zawartych w tematycznych przepisach szczegółowych;
Przedmiot zamówienia należy wykonać w techniczne tradycyjnej (graficznej
i opisowej) oraz w formie elektronicznej na płytach CD: z podziałem na dwa odrębne zadania pod nazwą:
1) Projekt wykonawczy i kosztorys na termomodernizację budynku, zgodnie z opisem zadania nr 1;
2) Modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego
w Łęcznej i kompleksowe zagospodarowanie terenu działki nr 1746 wraz
z oświetleniem typu LED, zgodnie z opisem zadania nr 2a i 2b.
1. Opracowania wykonawcze oddzielnie dla każdego z zadań (projekt wykonawczy) należy wykonać po 5 egzemplarzy, a kosztorys inwestorski szczegółowy, kosztorys ślepy, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót po 3 egzemplarze. Wykonawca dostarczy również płyty CD z zapisaną w formacie PDF dokumentacją techniczną i STWiOR – po 1 egz. dla każdego zadania odrębnie.
2. Prace powyższe dotyczą czynnego budynku.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym, bądź wybranymi wykonawcami.
4. Wykonawca przekaże autorskie prawa majątkowe do projektu wykonawczego powstałego w ramach realizacji usługi.
5. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady w projekcie i dokumentacji.
6. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące przygotowanej przez niego dokumentacji mogące pojawić się w procedurze przetargowej.
7. Termin realizacji zamówienia 60 dni od uzyskania przez projektanta akceptacji Zamawiającego wstępnej koncepcji modernizacji. Wstępną koncepcję modernizacji w formie graficznej oraz opisowej projektant przedstawi Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
8. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia Umowy bez podania przyczyny, zrezygnować z realizacji inwestycji bez podania przyczyny, zrezygnować z realizacji poszczególnych etapów i z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.
CPV:71400000-2 usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego zagospodarowania terenu.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
z siedzibą: 21-010 Łęczna, ul. Litewska 16, tel. 81 752 26 55
NIP 5050121010, REGON 06115916
Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Unieważnienie postępowania związane jest z nowymi a ważnymi informacjami z zakresu przedmiotu zamówienia w temacie uzgodnień z konserwatorem zabytków, których nie ujęcie w przedmiocie zadania i wzorze umowy, skutkowałoby wadą prawną w zawarciu umowy z wybranym wykonawcą.

Łęczna dnia 19.11.2015 r. Aneta Zabłocka
Kierownik jednostkiPliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa