Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

wynik przetargu na sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego, według podziału na 2 zadania: ;

2015-12-30 12:58:12
Numer sprawy: PZAZ.272.4.2.2015 Łęczna, 2015-12-30OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego, według podziału na 2 zadania:
1) Zadanie nr 1 spożywczych, CPV: 15800000-6, 15872200-3;
2) Zadanie nr 2 pieczywa, CPV: 15811000-6;

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 214 000,00 złotych brutto ,
w tym zad. nr 1 art. spożywcze -164000,00 zł, zad. nr 2 - pieczywo 50000,00 zł. Zamawiający zwiększył kwotę do wartości najkorzystniejszych ofert.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez:
Zadanie nr 1: art. spożywcze, CPV: 15800000-6; 15872200- 3 : ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8, za cenę 166 853,04 zł brutto;
Zadanie nr 2: pieczywa CPV: 15811000-6 : EUROPIEK Sp. z o.o., ul. Banacha 1, 20-276 Lublin, za cenę 52 419,60 zł

2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty, po uzyskaniu wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 3 oraz na podstawie 87 ust. 1 są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i są najkorzystniejsze.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 7 następujących ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ocena punktowa ofert Działania podjęte przez wykonawcę, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Suma punktów
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2 Ocena punktowa
1. Piekarnia Grela Sp. J. 21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 20 Wykluczono i odrzucono ofertę na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt.4 w związku z art. 44 ustawy Pzp i Art. 89 ust. 1 pkt. 5 – nie uzupełniono brakujących dokumentów na wezwanie.
2. Almax- Dystybucja Sp. Z o.o.
Panieńszczyzna, 21-002 Jastków Oferta odrzucona z powodu braku jednoznacznego wyjaśnienia wątpliwości w zakresie podanych w ofercie wysokości stawek podatku VAT, znacząco różnych niż użyte w innych ofertach. Oferty złożone w postepowaniu musza być porównywalne, a więc obliczone z zastosowaniem tych samych reguł (Uchwała Sądu Najwyższego dotyczącą stawki podatku VAT w ofertach z 20.10.2011 sygn. Akt III CZP 52/11 i III CZP53/11)
3. GSSCH Ludwin, 21-075 Ludwin Wykluczono i odrzucono ofertę na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt.4 w związku z art. 44 ustawy Pzp i Art. 89 ust. 1 pkt. 5 – nie uzupełniono brakujących dokumentów na wezwanie.
4. EUROPIEK Sp. z o.o., ul. Banacha 1, 20-276 Lublin - 97,00 3,00 100,00
5. ARPOS B.Mazurek M. Ogórek Sp. Jawna, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna 97,00 - 3,00 100,00
6. ARKADIA J..L. Olchowski Sp. J. 22-100 Chełm, ul. Okszowska41 Oferta odrzucona z powodu braku wyjaśnienia wątpliwości w zakresie podanych w ofercie wysokości stawek podatku VAT, znacząco różnych niż użyte w innych ofertach. Oferty złożone w postepowaniu musza być porównywalne, a więc obliczone z zastosowaniem tych samych reguł (Uchwała Sądu Najwyższego dotyczącą stawki podatku VAT w ofertach z 20.10.2011 sygn. Akt III CZP 52/11 i III CZP53/11)
7. GULIK Sp. z o.o. 05-860 Płochocin, ul. Długa 2 Oferta odrzucona z powodu braku jednoznacznego wyjaśnienia wątpliwości w zakresie podanych w ofercie wysokości stawek podatku VAT, znacząco różnych niż użyte w innych ofertach, informacja uzyskana od Wykonawcy wskazuje na to iż towar ofertowy będzie podlegał zmianom w zakresie stawki podatku VAT w czasie ewentualnych dostaw, co jest niezgodne z zasada równego traktowania wykonawców oraz zasadą uczciwej konkurencji. Oferty złożone w postepowaniu musza być porównywalne, a więc obliczone z zastosowaniem tych samych reguł (Uchwała Sądu Najwyższego dotyczącą stawki podatku VAT w ofertach z 20.10.2011 sygn. Akt III CZP 52/11 i III CZP53/11)


4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały wykluczone oferty: Nr 1- dot. zadania nr 2, Nr 3- dotyczy zadania Nr 2 , na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt.4 w związku z art. 44 ustawy Pzp – nie uzupełniono brakujących dokumentów na wezwanie.

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:
1) Oferta Nr 1- dot. zadania nr 2, Nr 3- dotyczy zadania Nr 2- odrzucone na podst. Art. 89 ust. 1 pkt. 5 zostały złożone przez wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Odrzucono także z uwagi na błędy w stawce podatku VAT, nie podlegających korekcie na podst. Art. 87 ust. 2 pkt. 1-3 :
1) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 w związku z Uchwałą Sądu Najwyższego z 2011r. sygn.. akt III CZP 52/11 i 53/11 (oferty nr 2, 6 i 7 dot. zad nr 1 zawierające wątpliwości w wysokości wskazanych w pismach o wyjaśnienie stawek podatku VAT, nie otrzymano wyczerpujących wyjaśnień w zakresie potwierdzenia zastosowanych stawek podatku VAT i w związku z tym podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Uchwałą Sądu Najwyższego z 2011r. sygn.. akt III CZP 52/11 i 53/11 wyraźnie precyzuje, iż Zamawiający ma obowiązek badać poprawność złożonych ofert także pod kątem wysokości stawki podatku VAT. Ze względu na zasadę równego traktowania Wykonawców oraz zasadę uczciwej konkurencji oferty złożone w postępowaniu muszą być porównywalne, a więc obliczone z zastosowaniem tych samych reguł. Stawka podatku VAT jest zaś istotnym elementem kalkulacji ceny oferty, cena zaś zajmuje istotne miejsce jako kryterium oferty ofert. Oferta zawierająca stawkę podatku VAT niezgodną z zobowiązującymi przepisami podlega odrzuceniu na podst. art.89 ust. 1 pkt 6 ustawy. Uzyskano wyczerpujące wyjaśnienie użytych stawek w pozycjach wykazanych jako wątpliwe tylko i wyłącznie od firmy ARPOS, pozostali Wykonawcy nie złożyli wyczerpujących wyjaśnień, a przystępując do przedmiotowego przetargu winni przedstawić właściwe stawki podatku VAT.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy na dostawę w terminie - 2016-01-05 na godz. 10:00 do pokoju Sekretariatu w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52.

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U 907 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.


____________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa