Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

GG200053

Skypepowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Zapytanie ofertowe na przewóz 36 osób na trasie Łęczna- Warszawa i droga powrotna: Warszawa - Łęczna.

Łęczna, dnia 01.04.2016r.

Znak sprawy: ZFŚS.272.1.1.2016
IPR.272.1.20.2016


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Zamawiający – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zaprasza do złożenia oferty na jednorazowy przewóz 36 osób (pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej) na trasie Łęczna (budynek Starostwa przy Al. Jana Pawła II 95A) – Warszawa (ul. Nowogrodzka 49) i droga powrotna: Warszawa - Łęczna.
2. Termin wykonania zamówienia:22.04.2016r.
3. Warunki udziału Wykonawcy w niniejszym postępowaniu:
1) Wykonawca musi dysponować sprawnym autobusem z wyposażeniem zgodnym
z odpowiednimi przepisami prawa do przewozu 36 osób spełniającym następujące minimalne standardy bezpieczeństwa.
4. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wypełniony o wymagane informacje formularz ofertowy,
2) wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
3) opis oferowanego autobusu do wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego.
5. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia: Agnieszka Plechawska tel: 81 752 64 87; a.plechawska@powiatleczynski.pl
6. termin związania ofertą: 22.04.2016r.
7. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 08.04.2016r.
8. opis kryteriów wyboru oferty, będzie cena najkorzystniejsza 100% za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia poniżej 30 tys. euro


….……………………………………………
Data i podpis kierownika zamawiającego

Załączniki:
1. Formularz oferty,

Pliki

Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków