Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług całodziennego wyżywienia... ZKO.272.1.20.2016

ZKO.272.1.20.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 21/2015 z dnia 12 marca 2015 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tj. z 2013r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę:
- wykonania usług całodziennego wyżywienia (śniadanie, dwudaniowy obiad, kolacja) plus herbata, cukier dla dziesięciu policjantów w okresie od śniadania dnia 01 lipca 2016 r. do kolacji 31 sierpnia 2016 r w budynku OSP w Kaniwoli, Gmina Ludwin.
Wykonanie wyżej wymienionych usług – w terminie 01.07.-31.08.2016r.
CPV: 55270000-3 usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
z siedzibą: 21-010 Łęczna,
ul. Jana Pawła II 95A
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 531-52-00 Tel./Faks: /081/ 752-64-92
E-mail: m.lagodzinski@powiatleczynski.pl

1. O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymaganą
w tym zakresie wiedzę i doświadczenie oraz stosowne świadectwa sanitarne i certyfikaty wymagane dla placówki zbiorowego żywienia oraz wdrożony system monitorowania Bezpieczeństwa żywności HACCP oraz posiadają zaświadczenie o wpisie do urzędowego rejestru bezpieczeństwa żywności i żywienia zakładów, firm i producentów podlegających urzędowej kontroli przez Państwową Inspekcje Sanitarną na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. z 2015 r. Dz. U. poz. 594).
2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty oraz dołączyć wymagane dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,
2) kserokopię zaświadczenia o wpisie do urzędowego rejestru bezpieczeństwa żywności
i żywienia zakładów, firm i producentów podlegających urzędowej kontroli przez Państwową Inspekcje Sanitarną na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. z 2015 r. Dz. U. poz. 594),
3) informację dot. wdrożenia system monitorowania Bezpieczeństwa żywności HACCP.

Kryteria oceny ofert:

Do realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową, proponując co najmniej wymagane minimalne parametry oferowanych usług oraz zapewni niezmienność cen przez cały okres obowiązywania umowy.Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Mariusz Łagodziński – pracownik Starostwa Powiatowego, kontakt : 081- 531-52-00.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 15.06.2016 r., do godziny 09:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-92 lub e-mailem: m.lagodzinski@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy


Łęczna dnia 06.06.2016 r. .................................................


Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron