Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Zapytanie ofertowe na: sporządzenie oraz dostawę dwudaniowych posiłków/obiadów dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach

.

IPR. 272.1.59.2016ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Uchwały Nr 568/2016 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 7 października 2016 roku na podstawie art. 19 i art. 21w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę:
Sporządzenia oraz dostawa dwudaniowych posiłków/obiadów dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach, zgodnie z zał. nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).
Wykonanie wyżej wymienionych usług – w terminie 01.01.2017 – 31.12.2017r.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Kijanach z siedzibą: Kijany 19 B, 21-077 Spiczyn.
NIP 5050016477, REGON 432732740
Telefon: /081/ 757 71 33 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl ; a.jozwiak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymaganą w tym zakresie wiedzę i doświadczenie oraz stosowne świadectwa sanitarne i certyfikaty wymagane dla placówki zbiorowego żywienia oraz posiadają zaświadczenie o wpisie do urzędowego rejestru bezpieczeństwa żywności i żywienia zakładów, firm i producentów podlegających urzędowej kontroli przez Państwową Inspekcje Sanitarna na podstawie ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 594 z późn. zm.).
Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Agnieszka Jóźwiak – Inspektor ds. zamówień publicznych , kontakt : 081-53-15-204

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 28.11.2016 r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl a.jozwiak@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz oferty
3. Wzór umowy

Łęczna dnia 16.11.2016 r. .................................................
(Dyrektor POW Kijany)

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa