Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Pytania i odpowiedzi wraz z modyfikacją zapisów zapytania ofertowego na dostawę wraz z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej.

NR SPRAWY: IPR.272.1.33.2018

IPR.272.1.33.2018 Łęczna, dnia 29.05.2018

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę wraz
z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące pytania.

Pytanie 1
Termin realizacji zamówienia to 26.06.2018r przy czym składanie ofert kończy się 04.06.2018r. Ograniczone miejsce parkowania platformy przed schodami wymaga urządzenia z torem załamanym, co wiąże się z dłuższym czasem produkcji wynoszącym nawet 8 tygodni ze względu na okres wakacyjny i zawężone możliwości produkcyjne dostawców. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 60 dni od podpisania umowy.

Pytanie 2
Czy zamawiający, ze względu na szacowany czas produkcji platformy przyschodowej, wykonania montażu oraz przeprowadzenia odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia do siedmiu tygodni od momentu podpisania umowy ?


Odpowiedź:
Zamawiający uwzględniając wnioski zmienia termin wykonania zamówienia na zapis:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji zapisów zapytania ofertowego.


Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

MODYFIKACJA ZAPISÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM PLATFORMY SCHODOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. K.K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ.
NR SPRAWY: IPR.272.1.33.2018
I.
Postanowienia Zapytania ofertowego w zakresie rozdziału V Termin wykonania zamówienia: przed modyfikacją w brzmieniu było:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 26.06.2018r.


Postanowienia Zapytania ofertowego w zakresie rozdziału V Termin wykonania zamówienia po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.
II.
Postanowienia Zapytania ofertowego w zakresie rozdziału XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: przed modyfikacją w brzmieniu było:

Pkt.1. Ofertę należy złożyć do dnia 04.06.2018 r do godziny 10:00


Postanowienia Zapytania ofertowego w zakresie rozdziału XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

Pkt.1. Ofertę należy złożyć do dnia 06.06.2018 r do godziny 10:00

III.
W związku ze zmianą zapisu terminu wykonania zamówienia, ulega zmianie zapis §1 ust.3 Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego – Wzoru umowy.
Aktualny zapis otrzymuje brzmienie:
Wykonawca wykona przedmiot umowy do 60 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Przez datę zakończenia wykonania przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru, z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania przez Wykonawcę odbioru przedmiotu umowy prze Urząd Dozoru Technicznego.


Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego utrzymują swoje brzmienie.


Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych