Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Notatka z wyboru oferty na studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej

2018-06-05 08:17:02

.

Znak sprawy: IPR.272.1.21.2018
Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”, nr projektu RPLU.12.04.00-06-0011/16, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu
CPV 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego
1. dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
8 600,00 zł
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 801, Rozdział 80130 § 0437,0439
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Politechnika Warszawska
2) Politechnika Lubelska
3) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
5. Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl oraz na www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro.
6. Wykaz uzyskanych ofert:
L.p Nazwa i adres Wykonawcy Chłodnictwo i klimatyzacja Systemy sterowania i nadzoru w budynkach
Cena netto Cena brutto
1. Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii, ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin - 4 500,00
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30
4 000,00 -
3. Politechnika Warszawska Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa 5 900,00 -
7. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii, ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin cena brutto 4 500,00 zł – Systemy sterowania i nadzoru w budynkach
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30-cena brutto 4 000,00 zł- Chłodnictwo i klimatyzacja.(Wentylacja i klimatyzacja obiektów)oferty są kompletne, najkorzystniejsze i spełniają wymagania Zamawiającego.
4.06.2018r. …………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
……………………………………………
podpis kierownika Zamawiającego

Pliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna