Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Notatka z wybory oferty na:Zakup urządzenia i materiałów do diagnozy i terapii metodą Tomatisa w Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym w Łęcznej

2018-07-10 13:53:44

.,

Znak sprawy: IPR.272.1.36.2018
Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup urządzenia i materiałów do diagnozy i terapii metodą Tomatisa w Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym w Łęcznej
kod CPV: 33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych.
2. dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
3. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
52 830,00 zł
4. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 855, Rozdział 85595 § 6067,6069
5. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Tomatis Polska Sp. z o.o., ul. Smolna 40, 00-375 Warszawa
6. Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro. oraz na bazie konkurencyjności pod nr 1122594
7. Wykaz uzyskanych ofert:
L.p Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto
1. Tomatis Polska Sp. z o.o., ul. Smolna 40, 00-375 Warszawa 55 211,40
2. HPM Medical, ul Bobrowniki 83, 26-903 Głowaczów
100 000,00
8. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: Tomatis Polska Sp. z o.o., ul. Smolna 40, 00-375 Warszawa cena brutto 55 211,40 zł
oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełnia wymagania Zamawiającego.
10.07.2018r. …………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
……………………………………………
podpis kierownika Zamawiającego

Pliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych