Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

notatka z wyboru oferty na:Przystosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością i wykonanie podjazdów dla osób z niepełnosprawnością do budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

2018-08-22 14:53:29

IPR.272.1.39.2018

Znak sprawy: IPR.272.1.39.2018

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” współfinansowanego przez Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020
Opis przedmiotu zamówienia:
przedstawienie oferty na: Przystosowanie łazienki do potrzeb osób
z niepełnosprawnością i wykonanie podjazdów dla osób z niepełnosprawnością do budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

CPV 45000000-7 – roboty budowlane
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:20 000,00 zł
2. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
3. Dział 801 Rozdział 80130 § 6067, 6069
4. Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro., oraz na www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl
5. Wykaz uzyskanych ofert:
L.p Nazwa i adres Wykonawcy Przystosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością i wykonanie podjazdów dla osób z niepełnosprawnością do budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
Cena brutto
1. Żeleźnik Jacek, ul. Obrońców Pokoju 11/3, 21-010 Łęczna 20 000,00 zł
6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: Żeleźnik Jacek, ul. Obrońców Pokoju 11/3, 21-010 Łęczna
oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełniająca wymagania Zamawiającego.


22.08.2018r. …………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
………………………………………
podpis kierownika Zamawiającego

Pliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www