Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Zapytanie ofertowe na opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego

Na podstawie Zarządzenia Nr 32/2007 Starosty Łęczyńskiego z dnia 31.08.2007r., w oparciu o art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na wykonanie usługi opracowania strategii rozwoju lokalnego powiatu łęczyńskiego na lata 2009 – 2015.

1. Zamawiający:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 Łęczna
REGON: 431029168, NIP 713 239 80 78
telefon: /081/ 752 64 01, faks: /081/752 64 64
e- mail: poczta@powiatleczynski.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia
1) Strategia rozwoju lokalnego powiatu łęczyńskiego na lata 2009 – 2015, stanowiąca przedmiot zamówienia powinna być przygotowana zgodnie z wszelkimi wymaganiami obowiązującymi
w tym zakresie, a w szczególności z dokumentem „Strategie rozwoju lokalnego w latach 2007 – 2015. Vademecum dla jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego”.
2) Struktura strategii powinna obejmować minimum następujący zakres danych:
a) Diagnoza sytuacji
- Przestrzeń i środowisko
• Umiejscowienie powiatu w województwie i kraju
• Charakterystyka sieci osadniczej
• Opis zasobów naturalnych
• Opis zasobów kulturowych
- Sfera społeczna
• Demografia (liczba ludności, przyrost naturalny oraz migracje, struktura wiekowa ludności)
• Poziom wykształcenia
• Rynek pracy (liczba i struktura pracujących, poziom bezrobocia, źródła utrzymania, dochody gospodarstw domowych)
• Uczestnictwo w kulturze
- Sfera gospodarcza
• Główni pracodawcy
• Struktura podstawowych branż gospodarki (rolnictwo, przemysł, usługi, w tym turystyka)
• Ilość podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach
- Infrastruktura techniczna
• Komunikacyjna
• Ochrony środowiska: wodno – kanalizacyjna, gospodarki odpadami (w tym stan infrastruktury i liczba osób z niej korzystających)
• Energetyczna
- Infrastruktura społeczna
• Edukacyjna
• Sportowa
• Kultury
• Ochrony zdrowia i opieki społecznej
- Zarządzanie
• Możliwości budżetowe powiatu (przychody, struktura wydatków)
• Planowanie strategiczne (opracowane programy średniookresowe) i promocja powiatu
• Kapitał społeczny (liczba organizacji pozarządowych, aktywność mieszkańców, aktywność wyborcza)
b) Misja i wizja strategii (cel generalny)
c) Cele strategiczne (obszary priorytetowe)
d) Cele operacyjne oraz proponowane kierunki działań
e) Zgodność ze strategicznymi dokumentami
f) System wdrażania i monitorowania
g) Źródła finansowania
h) Opis konsultacji społecznych
i) Wieloletni Plan Inwestycyjny
3) Zakres realizacji usługi obejmuje także zebranie danych niezbędnych do opracowania diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej powiatu oraz pozostałych części dokumentu, a także przeprowadzenie niezbędnych konsultacji i badań środowiskowych.


3. Wymagania wobec Wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:
a) w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali potwierdzone referencjami co najmniej 4 usługi o zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia. Przez usługi o zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia rozumie się opracowanie strategii rozwoju lokalnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego.
b) osoba kierująca zespołem odpowiedzialnym za opracowanie niniejszej strategii posiada udokumentowane doświadczenie przy opracowywaniu przynajmniej 4 strategii rozwoju lokalnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Kopie dokumentów potwierdzających referencje Wykonawcy oraz doświadczenie zawodowe osoby kierującej zespołem odpowiedzialnym za opracowanie strategii w formie CV będą wymagane dopiero na etapie podpisania umowy z Wykonawcą.

4. Termin wykonania zamówienia: 30.04.2009 r.
5. Warunki płatności: przelewem w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia rachunku do siedziby Zamawiającego.
6. Forma złożenia oferty
1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego dokumentu.
2) Termin składania ofert: 06.03.2009 r. do godz. 15.00 (osobiście lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 Łęczna - pokój nr 111.
Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.
3) Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto, należny podatek VAT i cenę brutto. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
4) Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione lub potwierdzone przez właściwy organ nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania
i zawarcia umowy podpisane przez osoby uprawnione do reprezen¬tacji Wykonawcy jeżeli nie wynika ono z wyżej wskazanych dokumentów
 referencje należytego wykonania usług o których mowa w pkt. 4.
Wszystkie dokumenty złożone w formie kserokopii należy poświadczyć za zgodność z oryginałem. Oświadczenia należy złożyć w oryginale.

7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą:
Małgorzata Kolary – Woźniak, Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu, tel. /081/ 752 – 64 – 20, fax. /081/ 752 – 64 – 64, e- mail: m.wozniak@powiatleczynski.pl.

8. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych przez wykonawców spełniających określone wymagania, oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia w całości, przyjmując za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pisemnie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

10. W niniejszym postępowaniu – rozpoznaniu cenowym – nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655)

W związku z zapytaniami dotyczącymi zamówienia informuję:

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 30.04.2009 r. (początkowo we wzorze umowy błędnie zapisano 12.04.2007 r.)

2. Warunki przeprowadzenia konsultacji i badań środowiskowych
na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego:
1) Konsultacje:
a) grupa docelowa – mieszkańcy powiatu łęczyńskiego powyżej 15-go roku życia
b) forma konsultacji
- organizacja 3 spotkań (po 60 uczestników spotkania), oraz
- przeprowadzenie bezpośredniej ankietyzacji mieszkańców na grupie min. 100 osób
2) Badania środowiskowe
a) metoda badania - wywiadu bezpośredniego metodą „face to face”, niedopuszczalne jest prowadzenie badań wręczając ankiety do wypełnienia lub telefonicznie
b) grupa docelowa - reprezentatywna grupa mieszkańców powiatu łęczyńskiego powyżej 15-go roku życia (60 osób),
c) podział grupy docelowej - ze względu na wiek, płeć oraz wykształcenie

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe