Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Ogłoszenie przetargu na wykonanie usług szkoleniowych ze środków POKL

2009-08-10 12:59:56
Łęczna: Wykonanie usługi szkolenia specjalistycznego- przewodnik turystyczny po Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskim w ramach realizacji projektu Alternatywy 3 - zdobądź nowy zawód z Powiatem Łęczyńskim
Numer ogłoszenia: 130637 - 2009; data zamieszczenia: 10.08.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480 , faks 081 7526464.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi szkolenia specjalistycznego- przewodnik turystyczny po Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskim w ramach realizacji projektu Alternatywy 3 - zdobądź nowy zawód z Powiatem Łęczyńskim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usługi szkolenia specjalistycznego- przewodnik turystyczny po Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskim w ramach realizacji projektu(Alternatywy 3 - zdobądź nowy zawód z Powiatem Łęczyńskim) - CPV: 850510000-2. 2. Szkolenie zostanie zrealizowane dla jednej 15-osobowej grupy w wymiarze 250 h, zgodnie programem i wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2006 r. Nr 15, poz. 104); 3. System szkolenia: weekendowy, ok. 36 spotkań po 7 godzin lekcyjnych. 4. W ramach wykonania usługi Zamawiający zapewni: 1) wykładowców posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z tematyką szkolenia, 2) sale wykładowe w Łęcznej (ogrzewane w sezonie grzewczym), 3) transport w ramach wycieczek szkoleniowych i warsztatów terenowych, 4) sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia np. tablica, laptop z rzutnikiem, ekranem do prezentacji multimedialnych, 5) podręczniki oraz ewentualnie dodatkowe materiały szkoleniowe oznakowane zgodnie z wytycznymi POKL dla każdego z kursantów i 1 komplet do dokumentacji projektu, 6) notatnik, długopis dla każdego z kursantów i 1 komplet do dokumentacji projektu, 7) wyżywienie dla uczestników szkoleń: obiad (ciepły posiłek) w połowie zajęć (w tym zajęć wyjazdowych), serwis kawowy w przerwach szkolenia (kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, ciastka, czajnik bezprzewodowy, naczynia jednorazowe, serwetki), 8) bilety wstępu do obiektów zwiedzanych w ramach wycieczek szkoleniowych i ćwiczeń w terenie, 9) opłacenie badań lekarskich niezbędnych do nabycia uprawnień przewodnika turystycznego przez uczestników szkolenia, 10) stosowne zezwolenia dyrektora parku narodowego/ krajobrazowego na prowadzenie zajęć dydaktycznych na ścieżkach przyrodniczych 11) wypełnienie formalności związanych z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego . 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. II. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2010 - 30.06.2010..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.05.10.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 500,00 zł, (słownie: pięćset złotych) Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, wpłacając go przelewem na konto w PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 lub w jednej z poniżej podanych form (sposób przekazania - potwierdzenie uiszczenia wadium załączone do oferty).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym; Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługi polegające na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń w zakresie odpowiadającym rodzajem przedmiotowi zamówienia; 3) posiadają upoważnienie do szkolenia przewodników turystycznych terenowych na region Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego, 4) dysponują lub będą dysponować pracownikami zdolnymi do wykonania usługi szkolenia spełniającymi kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2006 r. Nr 15, poz. 104); 3 lata), uzasadniające powierzenie jej obowiązków instruktora w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych, 5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp; 2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale IV SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 3. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, tylko i wyłącznie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, gdy ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. 4. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt 1 i 6 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]; dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych; 2) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy w powyższym zakresie; 3) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy w powyższym zakresie; 4) oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 2, formularz ofertowy; 5) oświadczenie Wykonawcy, iż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, zawarte w załączniku Nr 2; 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 2 do 4 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat min. 3 usług szkolenia polegających na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń w zakresie odpowiadającym rodzajem przedmiotowi zamówienia z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 3, 2) potwierdzenie posiadania upoważnienia do szkolenia przewodników turystycznych terenowych na region Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego - kopia dokumentu , 3) CV trenerów; 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 5 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej minimum na kwotę 30 tys. zł; 4. Oprócz ww. dokumentów należy złożyć: 1) wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 2 do siwz; 2) podpisany przez Wykonawcę wzór umowy - załącznik Nr 1 do siwz, jako potwierdzenie, że określone w nim warunki Wykonawca akceptuje; 3) dowód wniesienia wadium; 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87 poz. 605, składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz z załącznikami.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz z załącznikami.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2009 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego - Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 do dnia 21 sierpnia 2009r. godz. 10:00.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron