Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zwrotów nieruchomości.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zwrotów nieruchomości.

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A.
REGON: 431029168, NIP: 713-23-98-078
telefon: /081/ 752-64-70 Faks: /081/ 752-64-74
e-mail: geodezja@powiatleczynski.pl

Przedmiot zamówienia: Sporządzenie map podziału nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów jako działki nr: 3180, 3182 i 3183 obręb 1- Miasto Łęczna, jednostka ewidencyjna Łęczna - miasto, w celu wydzielenia części nieruchomości wywłaszczonej na podstawie decyzji Naczelnika Miasta i Gminy Łęczna MZGT.IV-410a/5/78 z dn. 18.09.1978 r. na rzecz Skarbu Państwa oznaczonej nr 259.

Pożądany termin: 30.11.2009 r.

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Zofia Żurek, tel. /081/ 752 - 64-70

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 03.11.2009 r. do godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Jana Pawła II 95A pok. 7 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-74 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl

Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

Łęczna dnia 28.10.2009 r.

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych