Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Zapytanie ofertowe na sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej do aktual. operatu ew.GKN.3411-5/10
ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) i zarządzenia Starosty Łęczyńskiego Nr 11/2010 z dn. 21.01.2010 r. zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu aktualizacji operatu ewidencyjnego.

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A.
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: (81) 752-64-70 Faks: (81) 752-64-74
E-mail: geodezja@powiatleczynski.pl

Przedmiot zamówienia – Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji operatu ewidencyjnego obrębu 6-Jagodno, jednostka ewidencyjna Ludwin na podstawie wznowienia lub ustalenia przebiegu granic działki nr 47/1 z działkami 47/16 i 48.

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Zofia Żurek, tel. (81) 752-64-70.
Sposób przygotowania oferty:
Wypełnić załączony formularz
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 07.05.2010 r. do godz. 1400 w biurze obsługi klienta Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Jana Pawła II 95A lub przesłać faksem na nr: (81) 752-64-74 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl
Kryterium wyboru oferty: cena 100 %.

Łęczna dnia 04.05.2010 r.

..........................................
Starosta Łęczyński
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe